Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Gebyr for behandling av plan- og byggesaker og utsleppssøknadar

Vedtekne satsar gjeldande frå 01.01.2018.

Med heimel i plan-og bygningslova § 33-1 og forureiningsforskrifta §11-4 blir det fastsett fylgjande betalingssatsar for plan- og byggesaker (plan- og byggesaksgebyr) og gebyr for utsleppssøknader:


Nr.   Gebyrregulativ  Pris
 Reguleringsplanar ( område- og detaljregulering) pbl. § 12-1  
   - Behandling av nytt planforslag med krav om planprogram  42.800,-
   - Behandling av nytt planforslag    30.400,-
   - Endring av plan som krev høyring, jf. § 12-14  15.200,- 
   - Mindre vesentleg endring av plan, jf. § 12-41    4.300,- 
 Dispensasjonar etter pbl § 19  
   - Dispensasjon som krev sentral høyring  4.900,-
   - Dispensasjon som krev lokal høyring   3.700,-
   - Dispensasjon som ikkje krev høyring  2.500,-
   - for dispensasonar som og krev behandling etter jordlova, blir satsanre redusera med jordlovsgebyret  
 Søknadspliktige tiltak etter pbl. §§ 20-1, 20-3 og 20-4    
   - Søknad om deling (§ 20-1, m)
 2.500,-
   - Søknadsplikt med krav om ansvarlege føretak (§ 20-3), normal sats   11.400,- 
   - Søknadsplikt med krav om ansvarlege føretak (§ 20-3), låg sats    2.500,- *) 
   - Søknadsplikt med krav om ansvarlege føretak (§ 20-3), 0-sats   0 **)
   Komplett søknad, rabatt på normal sats  -1.800,- 
   Søknadsplikt utan krav om ansvarlege føretak (§ 20-4)  2.500,-
   Rammeløyve   4.900,-
   Pr. ingangsetjingsløyve   4.900,-
   *) Låg sats for tiltak som bygg 30 m2 BYA, tilbygg under 80 m2 BRA/BYA, uthus utan innlagt vatn under 150 m2 BRA/BYA,
  flytting av bygning, mindre fasadeendring, riving og mindre anlegg (veg under 100 m, terrengplaneringar under 300 m2, 
 bryggeanlegg under 10 båtplassar, avlaupsanlegg under 5 p.e., ski- og turløyper, antenner og skilt).
 
   **) 0-sats for rehabilitering av infiltrasjonsanlegg, men med gebyr for ansvarsrett (ar)  
 Avslag   
   - Avslag på tiltak nemnd i pkt. 2, gebyrreduksjon   50%
 Endringar  
   - Endring som krev nytt vedtak i godkjent søknad    2.500,-
 Attestar og avskrifter  
   - Opplysningar etter lov om eigedomsmekling. (§ 3-6), minstesats: (tillegg etter brukt tid)   500,-
   - Utskriving av ferdigattest (§ 21-7), byggeløyve eldre enn 5 år    2.000,-
 Tiltak som ikkje blir utført  
   - Der løyve er gitt, men tiltaket ikkje blir utført, refusjon
 Vilkåret er at løyvet er gyldig når refusjonskravet blir sett fram  
 50%
 Søknad om utslepssløyve  
   - Opp til 50 pe   3.100,-
   - Frå 50 pe og over   9.700,-
 Sakkunning bistand  
   - I særlege tilfelle kan kommunen krevje ekstra gebyr for sakkunnig bistand  
10   Berekningstidspunktet  
   - Gebyret blir rekna ut etter det regulativet som gjeld når komplett og tilfredstillande søknad er motteken av kommunen   
11   - Det kan setjast vilkår om at gebyret er betala før saka er behandla  
   - I byggesøknadar blir gebyret fastsett, og rett gebyrbetaling i ettertid er eit vilkår for byggeløyvet  
12   Endring av gebyrsatsane   
   - Satsane kan regulerast kvart år i samband med budsjettbehandlinga
 
13   Tidspunkt for iverksetjing  
    - Gebyrregulativet gjeld frå 01.01.2018  


Gebyrregulativet er vedteke av Nisssedal kommunestyre (sak 076/17, 14.12.17) og Kviteseid kommunestyre (sak 088/17, 14.12.17). 

  • kommunevaapen_kviteseid

kviteseid.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke kviteseid.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk