Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Utvida båndtvang

Kvi­tes­eid kom­mu­ne har ut­vi­da band­tvan­g med hei­mel i pa­ra­graf 6 i Hunde­lova frå og med 21. au­gust til 20. ok­to­ber. Det­te har Kvi­tes­eid kommune hatt i mange år. Det er vik­tig å mer­ke seg at ein finn unn­tak i Hunde­lova i pa­ra­graf 9. Mel­lom anna er det lov å slep­pe hund på lov­leg jakt og ha lov­leg jakt­tre­ning frå og med 21. au­gust.

Mel­din­g om band­tvang er rett for hun­de­ei­ga­rar som skal på den dag­le­ge luf­te­tu­ren, men den rå­kar alt­så ik­kje je­ge­rar som nyt­tar hund i lov­leg ter­reng el­ler som skal tre­ne jakt jakthunden. 

Hunde­lo­vas pa­ra­graf 6 sei­er mel­lom anna at kom­mu­nen kan gje på­bod om at hun­dar skal vere i band el­ler fø­re­sei­e­leg in­ne­stengt i hei­le el­ler de­lar av kom­mu­nen i bes­temt gje­ve tids­punkt når storfe, sau, geit el­ler hest nor­malt er ute. 

Vi­da­re kan ein lese i pa­ra­graf 9 i hunde­lova at det er unn­tak frå sik­rings­reg­la­ne, og band­tvan­gen ik­kje gjeld for hund som blir bru­ka på jakt, jakt­hund­tre­ning og jakt­prø­ver mel­lom 20. au­gust og 1. april.

  • kommunevaapen_kviteseid

kviteseid.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke kviteseid.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk