MenySeparator
MenySeparator
MenySeparator
Skriftstørrelse:A A A?
Endre skriftsstørrelsen på siden ved å velge en av de 3 forhåndsvalgte størrelsene.

Du kan også bruke vanlig zoom funksjon i din nettleser ved å holde ctrl-tasten nede samtidig som du trykker + eller -
MenySeparator

Spesialundervisning for vaksne på grunnskuleområdet


Generelt

Dersom du meiner at du ikkje får eit tilfredsstillande utbyte av det vanlege, tilpassa opplæringstilbodet for vaksne på grunnskuleområdet, har du rett til spesialundervisning.

 Det kan til dømes vere dersom du

  • er eller har vore sjuk eller skadd
  • har særleg behov for å meistre daglege gjeremål
  • treng grunnleggjande kommunikasjonsdugleik
  • grunnleggjande lese- og skriveopplæring 
  • motorisk trening
Pris

Opplæringa og undervisningsmateriellet er gratis.


OM SØKNADSPROSESSEN:
Rettleiing

Du kan få hjelp frå kommunen til å søkje om spesialundervisninga.

Tid for sakshandsaming

Kommunen har plikt til å behandle saka så snart som råd. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan éin månad, skal du ha skriftleg svar om årsaka til det, med opplysningar om når ein meiner at vedtaket vil bli gjort.

Om klage

Du kan klage på vedtaket innan ein frist på tre veker frå du mottok det. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du føre opp kva du ønskjer endra i vedtaket og grunngje det. Kommunen vil kunne gje deg rettleiing. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen blir sendt dit, skal den instansen som gjorde vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det.

Sist oppdatert:  15.01.2014

KONTAKTINFORMASJON:

Kommunalsjef for skule og barnehage
Telefon:  35 06 81 18
Telefaks:  35 06 81 01
Epost: 
ellen.marie.prag@kviteseid.kommune.no
Postadresse: 
Kviteseidgata 13 3850 KVITESEID
Besøksadresse:  
Kommunehuset Kviteseidgata 13