Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst
 • Besøksheim/Å vere besøksheim

 • Fosterheim/Å vere fosterheim

 • Hjelpetiltak frå barnevernstenesta

  Generelt

  Alle kan ein eller annan gong hamne i ein situasjon der ein treng hjelp til seg sjølv og barna sine. Barnevernet er til for å hjelpe barn og for å sikre at dei blir tekne godt vare på.
   
  Når barnet på grunn av forholda i heimen eller av andre grunnar har særleg behov for det, skal barnevernstenesta sørgje for å setje i verk hjelpetiltak for barnet og familien. Omsynet til det som er det beste for barnet, er avgjerande.
   
  Hjelpetiltak er som oftast helt frivillig og er noko som kan bli ein positiv forandring for barnet og familien.

  Slike hjelpetiltak kan vere rettleiing, støttekontakt, avlasting for foreldre, besøksheim og økonomisk hjelp. Formidling av plass i fosterheim og institusjon kan også vere hjelpetiltak. Barn skal bu heime så sant det er mogleg. Ein legg vekt på å finne årsakene til vanskane og drøfte dei med foreldra og barnet.

  Målgruppe

  Born under 18 år. Når barnet samtykkjer, kan tiltak førast vidare til barnet har fylt 23 år.

  Vilkår

  Barnet må ha vanleg bustad i Noreg og bu her.
   
  Hjelpetiltak er også for barn som oppheld seg i Noreg  og som er flyktningar eller er internasjonalt fordrivne, eller når den vanlege bustaden til barnet ikkje lèt seg fastsetje.

  Kontaktavdeling

  Barnevernet

  LederGunn Annie Hellestad
  Telefon35 05 54 00
  Telefaks35 05 54 01
  BesøksadresseGranlivegen 1A 3850 KVITESEID

  Lovar og retningsliner

  Denne tenesta er pålagt ved lov. Sjå spesielt barnevernloven § 4-4, § 6-9 og kapittel 4.

  Søknadsprosessen

  Rettleiing

  Foreldre, vener, grannar, barnehage/skule, helsestasjon, osb. som ser at eit barn treng eit hjelpetiltak, kan melde frå til barnevernstenesta.

  Barneverntenesta har plikt til å følgje opp ei melding eller eit spørsmål frå foreldre som treng hjelp.
   
  Barnet skal få tilstrekkeleg og tilpassa informasjon og har rett til fritt å gi uttrykk for synspunkta sine.

  Barneverntenesta er felles for kommunane i Vest-Telemark. Du kan lese meir meir her

   

  Høve til å klage

  Det vil bli gjort eit vedtak. I vedtaket går det fram om barnet/familien har fått tildelt tenesta eller ikkje, og kva tenesta eventuelt omfattar. Du kan klage innan ein frist på tre veker frå du tok imot vedtaket. Klaga sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klaga skal du føre opp kva du ønskjer endra i vedtaket og grunngje det. Kommunen vil kunne gje deg rettleiing. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klaga blir sendt dit, skal den instansen i kommunen som gjorde vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. 

 • Incestsenter

 • Melding til barnevernstenesta

 • Omsorgsovertaking av eit barn

 • Samvære med born under offentleg omsorg

 • kommunevaapen_kviteseid

kviteseid.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke kviteseid.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk