Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst
 • Buplikt ved kjøp av eigedom

  Generelt

  Dersom du ønskjer å kjøpe eit bustadhus og du ikkje vil forplikte deg til å nytte eigedommen som heilårsbustad av deg sjølv eller andre, må du søkje om konsesjon. Kommunen ønskjer å leggje til rette for levande lokalsamfunn og sikre busetjinga ved at bustadeigedommar i størst mogleg grad blir nytta som heilårsbustader.

  Målgruppe

  Bustadkjøparar i område med nedsett konsesjonsgrense (buplikt)

  Kviteseid og Nissedal har konsesjonsgrense 0.

  Vilkår

  Du må søkje konsesjon ved kjøp av:

  • Utbygd eigedom som er eller har vore i bruk som heilårsbustad
  • Eigedom med bustadbygging som ikkje er teken i bruk som heilårsbustad, i område som er regulert til bustadføremål (gjeld også eigedom med busetnad under oppføring
  • Tomt utan oppført bustad som er regulert til bustadføremål

  Pris


  Kontaktpersonar

  NavnTittelTelefonMobilTelefaksE-post
  Peter Rieber-MohnLandbruksrådgjevar35 06 81 22-Send Epost

  Kontaktavdeling

  Landbrukskontoret for Kviteseid og Nissedal

  LederRieber-Mohn, Peter
  Telefon35 06 81 22
  E-postpeter.rieber-mohn@kviteseid.kommune.no

  Lovar og retningsliner

  Sjå spesielt konsesjonslova §§ 5, 7, 10 og kapittel 5.

  Søknadsprosessen

  Rettleiing

  Du sender søknad om konsesjon til kommunen. Søknaden skal mellom anna innehalde opplysningar om kjøparen, eigedommen og formålet med kjøpet.

  Skjema

  Skjema SLF-359

  Søknadsfrist

  Innan fire veker etter at avhendinga er gjort eller at du har fått råderett over eigedommen

  Behandling

  Kommunen vil gjere eit vedtak. Forhold som vil bli vurderte, er mellom anna 

  • Kor eigedommen ligg og om området eigedommen ligg i er eit utprega fritidsområde
  • Kor lang tid det er gått sidan eigedommen blei brukt som heilårsbustad og kor lenge han blei brukt som heilårsbustad
  • Om ein kan rekne med at andre vil kjøpe eigedommen for å bruke han som heilårsbustad

  Innvilga konsesjonssøknad skal følgje skøytet til tinglysing for at du skal få heimel på eigedommen.

  Behandlingstid

  Kommunen skal behandle saka så raskt som mogleg. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan éin månad, skal du ha skriftleg svar om årsaka til det. Du skal samstundes få opplyst når du kan vente at vedtaket vil bli gjort.

  Høve til å klage

  Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til kommunen innan ein frist på tre veker frå du tok imot det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner vedtaket bør endrast. Treng du rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Lèt kommunen avgjerda stå, blir saka sendt vidare til Fylkesmannen, som avgjer om klagen skal takast til følgje.

 • kommunevaapen_kviteseid

kviteseid.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke kviteseid.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk