Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst
 • Freda bygningar og anlegg - løyve til inngrep

 • Freda bygningar og anlegg - tilskott

 • Kulturminne - løyve til inngrep

 • Kulturminne - tilskott til arkeologiske undersøkingar

  Generelt

  Har du fått løyve til å gjere inngrep i eit automatisk freda kulturminne på eigen eigedom, kan du få pålegg om at det skal gjerast arkeologiske undersøkingar før du set i gang tiltaket. Ved mindre private tiltak skal staten dekkje utgiftene heilt eller delvis dersom desse blir urimeleg tyngjande. Automatisk freda kulturminne er kulturminne datert før år 1537 eller samiske kulturminne datert før år 1917.

  Målgruppe

  Private eigarar og forvaltarar av automatisk freda kulturminne og kulturmiljø.

  Brosjyrer

  Kontaktavdeling

  Interkommunalt plankontor

  Telefon35048400
  E-postpostmottak@nissedal.kommune.no
  PostadresseNissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 Treungen

  Lovar og retningsliner

  Sjå kulturminnelova § 10 - Utgifter til særskilt gransking av automatisk fredete kulturminner. Utfyllande retningsliner og informasjon kan du få hos Riksantikvaren.

  Søknadsprosessen

  Rettleiing

  Ta kontakt med Riksantikvaren dersom du ønskjer meir informasjon om ordninga.

  Vedlegg

  Forklaring av tiltaket med teikningar og eventuelle fotografi, og dessutan kostnadsoverslag.

  Søknadmottakar

  Riksantikvaren, Postboks 8196 Dep, 0034 Oslo

  Behandling

  Riksantikvaren skal innhente dei opplysningane som er nødvendige for å avgjere saka. Deretter blir det gjort eit vedtak. Til vanleg får du ei grunngjeving samstundes med vedtaket. Du får alltid ei grunngjeving dersom ein trur at du blir misnøgd med vedtaket. Dersom grunngjevinga ikkje følgjer med, kan du få ho ved å vende deg til Riksantikvaren før klagefristen for vedtaket går ut.

  Behandlingstid

  Riksantikvaren skal behandle saka så snart som mogleg. Dersom saka ikkje kan avgjerast innan éin månad, skal du ha skriftleg melding om grunnen til det. Du skal samstundes få opplyst når ein ventar at vedtaket blir gjort.

  Høve til å klage

  Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til Riksantikvaren innan ein frist på tre veker frå du tok imot det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner at vedtaket bør endrast. Dersom Riksantikvaren lèt vedtaket stå, blir saka sendt vidare til Miljøverndepartementet, som avgjer om klagen skal bli teken til følgje.

 • Kulturskule

 • kommunevaapen_kviteseid

kviteseid.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke kviteseid.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk