Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst
 • Forskottsskatt - betaling og innkrevjing

 • Reduksjon eller fritak for skatt (ettergjeving eller nedsetjing av skatt)

  Nedsetting av skatt

  Generelt

  Som hovudregel skal alle betale den skatten som er fastsett. I visse tilfelle kan du søkje om å få utsett betalinga, få redusert skatten eller sleppe å betale skatt.

  Målgruppe

  Skattepliktige som ikkje er i stand til å betale heile eller delar av den skatten dei skuldar.

  Vilkår

  Du kan få utsett innbetaling av skatte- og avgiftskrav dersom du er mellombels ute av stand til å betale skatten. Årsaker kan vere dødsfall eller alvorleg sjukdom. Skattekravet kan bli sett ned eller fråfalle dersom betalingsevna di er varig svekt.

  Skattedirektoratet har gjeve retningsliner for praktisering av reglane om 'lemping av billighet'. Vilkåra for lemping kan stikkordsmessig samanfattast i følgjande fire punkt:

  • det må liggje føre 'tilstrekkeleg billighetsårsak'
  • det må liggje føre 'tilstrekkeleg 'billighetsverknad'
  • det må vere årsakssamanheng mellom årsaka og verknaden
  • lemping i den aktuelle saka må ikkje vere eigna til å svekke den allmenne betalingsvilja

  Kort om dei einskilde vilkåra

  • Vilkåret 'tilstrekkeleg billighetsårsak'
   Dette tyder at det må vere ein eller fleire konkrete tilhøve som gjev grunn til å lempe kravet. Som hovudregel må årsaka ha oppstått etter at skattekravet oppstod. Årsaka må normalt vere uforutsett og av ein viss grad av alvor. Som døme nemner skattebetalingslova 'dødsfall, særleg alvorleg eller langvarig sjukdom, varig invaliditet'. Dette viser at det skal mykje til før vilkåra for lemping er oppfylde. Høg gjeld og/eller dårlig økonomi er i seg sjølv ikkje nok. Skatt er ilagt i høve til inntekt og formue, og det blir gjeve frådrag for spesielle utgifter. Det er ingen 'billighetsårsak' dersom betalingsvanskane skyldast skattytaren sine eigne økonomiske disposisjonar og prioriteringar. Det er heller ingen billighetsårsak' at skuldnaren har vore utsett for lovleg pågang frå kreditorar, til dømes utleggsforretning eller konkursbegjæring. Det er som nemnt bare dei utilsikta og sterkt urimelege utslaga av regelverket som kan gje grunnlag for lemping. Sjukdom er i seg sjølv ikkje tilstrekkeleg. Som det går fram av døma frå lova, er det eit krav at sjukdomen må vere særleg alvorleg eller langvarig. Sjukdom må dokumenterast. Sjå dessutan nedanfor under vilkåret 'tilstrekkeleg billigheitsverknad'.
  • Vilkåret 'tilstrekkeleg billigheitsverknad'
   Dette tyder at årsaka må ha hatt ei følgje som gjer at det er rimeleg å lempe kravet. Det krevjast som hovudregel at betalingsevna er svært svekka i høve til situasjonen då skattekravet oppstod. Eit døme: 'Billighetsårsaka' er langvarig, alvorleg sjukdom som gjer at skattytaren blir varig ufør og ikkje kan arbeide. Dette medfører at inntekta blir redusert, eller fell bort. Dersom årsaka (til dømes sjukdom eller uførheit) ikkje har påverka inntekta, er det ikkje grunn til å lempe kravet. Dette er tilfellet dersom pensjon eller forsikring medfører ein tilnærma lik økonomi.
  • Vilkåret 'årsakssamanheng mellom årsak og verknad'
   Tydinga av omgrepet 'årsakssamanheng' ligg i sjølve ordet. Det inneber at 'billighetsverknaden' (til dømes tap av inntekt) må ha kome som ei direkte følgje av 'billighetsårsaka' (til dømes sjukdom).
  • Vilkåret 'ikkje svekke den allmenne betalingsvilja'
   Vurderingstemaet her er om ei ettergjeving i dette tilfellet, dersom det blei kjent, vil kunne føre til dårlegare betalingsmoral for skattekrav hjå folk flest. Det kan seiast å ha ein samanheng med rettvis- og likskapsvurderingar. Det er svært mange tilhøve som kan vere relevante i denne vurderinga. Eitt av de sentrale spørsmåla er om det er noko spesielt ved søkjaren sin situasjon som tilseier at lemping likevel ikkje bør skje, sjølv om dei andre vilkåra er oppfylde. Moment som ofte blir tillagt vekt i slike tilfelle, er søkjaren sin økonomiske situasjon og søkjaren sine skatte- og likningsmessige forhold frå tidlegare år. Økonomiske forhold er relevante fordi det kan gje uheldige signal dersom ein person med høg inntekt og/eller høg formue får ettergjeve skattekrav, medan andre må betale. Dersom dårleg betalingsevne skyldast overforbruk av dyre varer, til dømes dyre bilar eller reiser, gjev det dårlege signal om han skal sleppe å betale skatt på grunn av sine ufornuftige økonomiske disposisjonar. Skattemessige tilhøve kan vere at søkjaren har vist liten vilje til å innrette seg etter reglar og praksis på skatteområdet. Dersom ein person ikkje har levert sjølvmelding, ikkje betalt restskatt gjennom fleire år, eller bevisst har hatt for lågt forskotstrekk/forskotsskatt, må vedkomande sjølv ta ein stor del av ansvaret for skattegjelda si. Då kan det verke støytande om gjelda blir ettergjeve. Skatteytarar har sjølv eit ansvar for å sørge for rett forskotstrekk eller forskotsskatt, og manglande aktsemd på det feltet vil kunne vere eit motargument. Dersom søkjaren tidlegare har søkt om, og fått medhald i 'lemping av billighet', skal det svært mykje til for at ein ny søknad blir innvilga.

  Partnarar

  Skatteoppkrevjaren (kemner/kommunekasserar), Skatteetaten

  Kontaktpersonar

  NavnTittelTelefonMobilTelefaksE-post
  Kristi SkareSkatteoppkrevjar35 06 81 43-Send Epost

  Kontaktavdeling

  Skattekontoret for Kviteseid og Nissedal

  LederKristi Skare
  Telefon35 06 81 43
  Nettadressehttp://www.kviteseid.kommune.no
  PostadresseKviteseidgata 13 3850 KVITESEID
  BesøksadresseKviteseidgata 13 3850 KVITESEID

  Lovar og retningsliner

  Sjå skattebetalingslova kapittel 15.

  Søknadsprosessen

  Rettleiing

  Skatteoppkrevjaren vil kunne hjelpe deg med å setje opp ein søknad. Den skal innehalde

  • namn
  • stilling
  • sivilstand
  • inntekt (ev. inntekta til sambuaren/ektefellen/partnaren) dei siste to åra
  • kor mange som blir forsørgja og alderen deira
  • opplysning om skatten er basert på skattemelding eller skjønnsfastsetjing
  • kva for krav som blir søkt ettergjevne
  • opplysning om eventuell sjukdom
  • melding om faste utgifter
  • grunngjeving for søknaden

  Alle opplysningane bør vere dokumenterte.

  Vedlegg

  Kopi av skattemelding for dei siste to åra, eventuelt siste skjønnsfastsetjing

  Høve til å klage

  Det er ikkje høve til å klage over vedtak som er gjort av skatteutvalet. For vedtak som er gjort av skatteoppkrevjar eller skattekontor, kan du klage til overordna organ etter reglane i forvaltningslova. Du kan likevel søkje på nytt dersom du meiner at saka ikkje har vore tilstrekkeleg opplyst eller at situasjonen har endra seg.

 • Restskatt - betaling og innkrevjing

 • Skatteattest

 • kommunevaapen_kviteseid

kviteseid.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke kviteseid.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk