Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst
 • Førarkort - dispensasjon frå helsekrav

  Generelt

  Dersom du ikkje oppfyller dei helsekrava som blir stilte for å ha førarkort, vil du som hovudregel bli fråtekent førarkortet. Du kan likevel søkje om å få dispensasjon frå helsekrava. Det gjeld òg dersom du skal skaffe deg førarkort for første gong eller utvide det til tyngre klasser. Dispensasjon vil kunne innebere nokre avgrensingar, til dømes at du berre kan føre visse typar køyretøy, at køyretøyet skal ha spesialutstyr eller at førarkortet gjeld for ein avgrensa periode. Det blir som regel gjeve vilkår som skal oppfyllast, til dømes at du skal bruke spesielle medisinar eller ha jamlege kontrollar hos lege. Du må akseptere og signere desse vilkåra.

  Vilkår

  Det blir ikkje stilt konkrete vilkår for når ein kan gje dispensasjon. Ein må vere sikker på at du på tross av tilstanden kan køyre sikkert. Fylkesmannen skal vurdere om trafikktryggingsrisikoen opp mot behovet for førarkort.

  Brosjyrer

  Kontaktavdeling

  Tenestekontoret

  LederAnne Tørre Asprusten
  Telefon35 06 81 00 / 40 80 18 43
  PostadresseKviteseidgata 13 3850 KVITESEID
  Besøksadresse3850 KVITESEID
  Åpningstid09.00 - 14.00

  Lovar og retningsliner

  Sjå vegtrafikklova §§ 21 og 24 og forskrift om førerkort m.m. §§ 4-1 og 14-3

  Søknadsprosessen

  Søknadmottakar

  Fylkesmannen behandlar søknader om dispensasjon frå helsekrava i førarkortforskrifta.

  Høve til å klage

  Dersom du er misnøgd med vedtaket, kan du klage til Fylkesmannen innan ein frist på tre veker frå du tok imot det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner at vedtaket bør endrast. Dersom du treng rettleiing, kan du vende deg til Fylkesmannen. Dersom Fylkesmannen lèt vedtaket stå, blir saka sendt vidare til Helsedirektoratet, som avgjer om klagen skal takast til følgje.

 • kommunevaapen_kviteseid

kviteseid.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke kviteseid.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk