Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

A

Adopsjon
Adressetildeling
Allemannsretten
Arbeidsgjevarkontroll og -rettleiing
Arealoverføring
Audiograf - ambulerande
Automatisk freda kulturminne - løyve til inngrep
Avkøyrsel - privat avkøyrsel frå offentleg veg
Avløp - offentlege avløpsanlegg
Avløysarordningane i jordbruket

B

Badeanlegg, bassengbad og badstu o.a. - meldeplikt
Barnehageplass
Barselgrupper
Behandlingsreise til utlandet
Bekjempe floghavre
Besøksheim/Å vere besøksheim
Betaling for kommunale tenester / innkrevjing av kommunale krav
Bompengar - privat veg
Brannvern og tilsyn
Brukarmedverknad i skulen
Bruksendring
Brøyting og strøying - kommunale vegar
Buplikt ved kjøp av eigedom
Bustad - oppføring av ny bustad
Bygdeutviklingsmidlar
Byggavfall - kjeldesortering
Bygging og graving i forureina grunn
Byggje- og aktivitetsforbod langs offentleg veg - dispensasjon
Byggjetiltak på eigedom som det er bygt på
Byggjetiltak som ikkje krev søknad og løyve

D

Driftsbygning i landbruket
Driveplikt på landbrukseigedom - søknad om fritak

E

Eigarseksjonering/reseksjonering
Erstatning for husdyr drept eller skadd av rovvilt
Etablerarprøven for serveringsverksemd

F

Farleg avfall
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Fellingsløyve
Fiske i innlandet
Forskottsskatt - betaling og innkrevjing
Forureina grunn - bygging og graving
Fosterheim/Å vere fosterheim
Freda bygningar og anlegg - løyve til inngrep
Freda bygningar og anlegg - tilskott
Fri rettshjelp
Frådeling av eigedom
Fyrverkeri - handel og oppbevaring
Fysioterapi
Fysisk arbeidsmiljø for elevar
Førarkort - dispensasjon frå helsekrav
Førehandskonferanse for byggherre

G

Gjeldsrådgjeving
Gjødsling av skog - tilskott
Gravferd
Gravide rusmiddelmisbrukarar - bruk av tvang
Gravplass
Grensejustering
Grunnskuleopplæring - retten til gratis opplæring
Grunnskuleopplæring for vaksne

H

Heimehjelp
Heimekompostering av matavfall
Heimesjukepleie
Heimeundervisning
Helsestasjon
Helsestasjon for ungdom
Helsetenestetilbod til flyktningar og asylsøkjarar
Helsetenestetilbod til innsette i fengsel
Hjelpetiltak frå barnevernstenesta

I

Incestsenter
Informasjon frå skolen til ikkje-sambuande foreldre
Innbyggjarinitiativ
Innsynsrett i offentlege dokument
Introduksjonsprogram for nytilkomne flyktningar

J

Jegerprøven
Jordmorteneste

K

Karakterar - rett til å klage
Klage til Sivilombodsmannen
Klimaavhengige skadar i plante- og honningproduksjon og tap av sau på beite - erstatning
Kommunal planlegging - medverknad
Konfliktråd
Konsesjon og buplikt - landbrukseigedom
Kopiering
Kulturelle skulesekken
Kulturmidlar
Kulturminne - løyve til inngrep
Kulturminne - tilskott til arkeologiske undersøkingar
Kulturpris
Kunnskapsprøven - alkohollova
Kvalifiseringsprogram

L

Landbrukseigedom - deling
Landbruksveg - bygging
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
Legeteneste
Legevakt
Leirskuleopphald
Leksehjelp i grunnskulen
Livssyn, religion - melding om delvis fritak

M

Matlevering
Matrikkel - retting
Meldeplikt for verksemder som kan påverke helsa
Melding til barnevernstenesta
Mellombels butilbod
Miljøfyrtårn - sertifisering
Miljøplager eller -risiko - meld frå
Motorferdsel i utmark og vassdrag
Musikkskule

N

Nabovarsel - byggjesak
Nedgravde oljetankar
Nydyrking av areal til jordbruksformål
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskott

O

Offentlege pålegg og restriksjonar i plante- og husdyrproduksjon - erstatning
Omsorgsovertaking av eit barn
Opplæring i grunnskule og vidaregåande skule – innhald og timetal
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendingar
Oppmålingsforretning
Opptenning av eld utandørs
Ordensreglement for skulane i Kviteseid
Oskespreiing

P

Parkeringsløyve for rørslehemma
Permisjon frå grunnskuleopplæring
Plastinnsamling i landbruket
Produksjonstilskott i jordbruket
Psykiske helsetenester
Psykososialt arbeidsmiljø for elevar
Publisering av saksdokument på Internett

R

Reduksjon eller fritak for skatt (ettergjeving eller nedsetjing av skatt)
Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskott
Reguleringsplan - rett til å fremje forslag
Reklameskilt langs veg
Renovasjon
Restskatt - betaling og innkrevjing
Retningsliner for flytebrygger
Rusmiddelmisbrukarar - tiltak
Rådgiving i skulen

S

Salsløyve for alkohol
Samanslåing av matrikkeleiningar (eigedommar)
Samvære med born under offentleg omsorg
Serveringsløyve
Sjølvbyggjar
Skatteattest
Skjenkjeløyve
Skjenkjeløyve - ambulerande / for eit enkelt høve
Skogfond
Skogplanting - tilskott
Skriftleg sidemål - fritak frå opplæring/vurdering med karakter
Skulefritidsordning (SFO)
Skulehelseteneste
Skuleskyss
Skulestart
Skuletilknyting
Sosiallån
Sosialtenester for innsette i fengsel
Spelemidlar til idrettsanlegg
Spesialundervisning
Spesialundervisning for vaksne på grunnskuleområdet
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklege elevar
Svangerskapsavbrot

T

Tannhelseteneste
Tekniske hjelpemiddel - utlån
Tidlegpensjon for jordbrukarar
Trus- og livssynssamfunn - tilskott
Tuberkuloseundersøking
Tøming av septikktankar

U

Ulykkesforsikring for elevar
Utsleppsløyve

V

Vaksine
Vald - godkjenning
Vassforsyning - drikkevatn
Vatn og avløp - abonnementsvilkår
Vegvedlikehald
Verk og bruk - skatt på

Ø

Økologisk landbruk - direkte tilskott
Økonomisk sosialhjelp

  • kommunevaapen_kviteseid

kviteseid.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke kviteseid.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk