15 % stilling som brannmeister

 

Kviteseid kommune, brannavdelinga har ledig stilling som brannmeister. Som brannmeister har ein ansvaret for den daglege drifta av beredskapsavdelinga, men må også kunne ta del i andre oppgåver.

Arbeidsoppgåver:

 • Stillinga vil i hovudsak bli tillagt beredskapsoppgåver, men også forebyggande arbeid som informasjon og kurs/opplæring. Brannmeisteren skal mellom anna syte for drift av brannstasjon, bilar og utstyr, internkontroll og legge til rette for øvingar og anna opplæring for brannmannskapet
 • Deltaking i brannvakt (utrykningsleiar)
 • Deltaking på leiarsamlingar med øvrig beredskap i Vest-Telemark
 • Rapportering / godkjenning av hendingar med DSB – Bris
 • Rapportering til kommuneleiing
 • Dokumentering av hendingar etter innsats (røyk/kjemikalie eksponering)
 • Koordinere bedriftshelseteneste med leverandør
 • Ansvar for drift av fagsystem (Bliksund Grid)
 • Deltaking i samband med avgjersler om utforming av bilar og utstyr
 • Ansvar for sambandsutstyr med Sør-Øst 110 sentral / BOD
 • Ansvar for bruk av alternative sambandsløysingar ved naudnett bortfall
 • Ansvar for prioritering av innkjøp i samråd med kommunalsjef
 • Bistå med bruk og utarbeiding av ROS analyser

Kvalifikasjonskrav: 

 • Generelle datakunnskapar.
 • Grunnkurs brannkonstabel og beredskapsutdanning trinn A og B ved Brann og redningsskolen
 • Sertifikat klasse C med tillegg kode 160
 • Erfaring frå brannvern og/eller anna redningsteneste
 • God skriftleg og munnleg framstilling på norsk
 • Generelle datakunnskapar
 • Det er ein fordel om ein kan dokumentere leiarerfaring
 • Kunne bestå helsekrav og fysisk test til røykdykkar
 • Plettfri vandel - ved ny tilsetting må politiattest leggjast fram, ikkje eldre enn 3 mnd.
 • Ha bustad innanfor ei oppmøtetid på 4 minutt frå brannstasjonen i Kviteseid sentrum

Personlege eigenskapar:

 • Gode samarbeidsevner og serviceinnstilling
 • Strukturert, ryddig og fleksibel
 • Kunne handtere media kring uttaler om hendingar, jf. kommunen sitt reglement

Andre tilhøve:

 • Det kan vere aktuelt å tilsetje søkjar utan ynskjeleg formell kompetanse, men då må søkjar vere villig til å ta naudsynt utdanning ved Brann og redningsskolen og ev. sertifikat klasse C og kode 160

Me tilbyr:

 • Ny brannstasjon, godt arbeidsmiljø, fleksibel arbeidstid og løn etter avtale
 • God offentleg pensjonsordning i KLP
 • Brannvesenet har moderne utstyr og godt kvalifiserte og utdanna brannmannskap

 

Arbeidstakar må disponere eigen bil i tenesta.

Lønn etter gjeldande tariffavtaler.

Spørsmål kan rettast til Kommunalsjef Olav Kjetil Greivstad, tlf. 350 68 112 / 480 35 264.

Lenke til elektronisk søknadsskjema: https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=5554&externalId=3821

 

Søknadsfrist: 31. mars 2023.