Søke om tenester

Det er tenestekontoret som handsamar søknadar om tenester. Du kan lese meir om dette og søke her. 

Lundenjordet bufellesskap

Lundenjordet er eit bufellesskap for menneske med utviklingshemming. Lundenjordet stod ferdig i 1993. Bygget består av 11 bustader, 1 avlastningsbustad og eit fellesareal. Lundenjordet ligg midt i Kviteseid med utsikt ned mot Sundkilen og i gangavstand til sentrum.

Bustadane ved Lundenjordet (Lundenvegen 14, 16 og 18) blir rekna som private heimar der bebuarane skal få høve til sjølvråderett, innverknad på eige liv og medråderett. Personalet yt heildøgnstenestar til bebuarane etter kva den einskilde har behov for. Det omfattar praktisk bistand, opplæring og helsehjelp.

Lundenjordet er bemanna med autoriserte vernepleierar, sjukepleierar, miljøterapeutar og helsefagarbeiderar.