Planarbeidet skal detaljavklare og legge området til rette for ny næringsverksemd. Delar av arealet vil bli sprengt ned. Overskotsmasse vil bli frakta ut av området.
Viktige utgreiingstema vil vere kulturminne, naturmiljø og nødvendig teknisk infrastruktur. 
 
Eventuelle innspel eller merknader må sendast skriftleg til:  Interkommunalt plankontor, Treungvegen 398, 3855 TREUNGEN, eventuelt til e-postadresse: info@nissedal.kommune.no.