Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Arealoverføring

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Skal du overføre areal mellom tilstøytande matrikkeleiningar (eigedommar), kan arealoverføring vere ein aktuell prosedyre. Arealoverføring opnar for å overføre større areal mellom to eigedommar enn kva som er mogleg ved ei grensejustering. Ei arealoverføring krev at ein har halde ei oppmålingsforretning der grensene for dei aktuelle eigedommane er klarlagde og beskrivne. Derimot slepp du å opprette ein eigen grunneigedom, tinglyse skøyte og slå saman eigedommane. Arealoverføring skal registrerast i matrikkelen (det offisielle registeret over fast eigedom), og kommunen skal sørgje for tinglysing.

Målgruppe

Registrert eigar av grunneigedom, anleggseigedom eller registrert jordsameie

Kriterium/vilkår

Det må som hovudregel liggje føre eit løyve frå kommunen til arealoverføring etter plan- og bygningslova. Nødvendige erklæringar om overdraging av eigedomsrett, pantefråfall og konsesjonar for det aktuelle arealet må òg liggje føre. Festegrunn kan likevel ikkje endrast med arealoverføring.
 

Pris for tenesta

Gebyr etter matrikkellova for Nissedal og Kviteseid kommune

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

Sjå
matrikkellova §§ 9 og 15
plan- og bygningsloven § 20-1
matrikkelforskriften § 33 Arealoverføring

Lover

Forvaltningsloven
Matrikkellova
Plan- og bygningsloven

Forskrifter

Matrikkelforskriften

Vinterforskrift oppmåling Kviteseid kommune

Vinterforskrift oppmåling Nissedal kommune

___

Rettleiing - korleis få utført

Partane er ansvarlege for å skaffe nødvendige erklæringar og sender alle nødvendige dokument samla til kommunen. Selgjaren skal godtgjere at oppgjersform er avtalt og at oppgjeret er sikra. Ta eventuelt kontakt med ein advokat eller eigedomsmeklar for å få bistand.

Skjema

Saksbehandling

Kommunen innhentar nødvendige opplysningar og gjennomfører oppmålingsforretning med arealoverføring etter endeleg vedtak etter plan- og bygningslova. Det blir skrive ut eit matrikkelbrev som sendast til rekvirenten.

Saksbehandlingstid

Når det ligg føre eit endeleg vedtak etter plan- og bygningslova, skal kommunen ferdigbehandle saka (medrekna å fullføre matrikkelføringa) som hovudregel innan 16 veker dersom ikkje annan frist er avtalt.

Klagemulighet

Klagefristen er tre veker og går frå det tidspunktet du har teke imot matrikkelbrevet eller melding om føringa i matrikkelen. Både heimelshavarar, eigarar og festarar som avgjerda har noko å seie for, kan klage på arealoverføringa. Du sender klagen til kommunen, som òg kan gje rettleiing. Dersom kommunen lèt avgjerda bli ståande, blir saka sendt vidare til Fylkesmannen, som avgjer om klagen skal takast til følgje.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Interkommunalt plankontor
Telefon:35048400
Epost:postmottak@nissedal.kommune.no
Postadresse:Nissedal kommune, Treungvegen 398, 3855 Treungen

Kontaktpersoner

Navn:Torill Lohne
Tittel:Oppmålingsingeniør og byggesaksbehandlar
Telefon:35 04 84 40
Epost:torill.lohne@nissedal.kommune.no
Navn:Carola Klindt
Tittel:Oppmålingsingeniør
Telefon:35 04 84 34
Epost:carola.klindt@nissedal.kommune.no
Navn:Bjarne Underdal
Tittel:Oppmålingsingeniør
Telefon:35 04 84 32
Epost:bjarne.underdal@nissedal.kommune.no

Andre opplysningar

Oppdatert:2019-11-06 10:16