Barnehagesatsane er regulert etter forskrift om foreldrebetaling i barnehagar, "For 2005-12-16 nr 1478: Forskrift om foreldrebetaling i barnehager".

 • Frå 01.01.2021 har Stortinget vedteke nye nasjonale satsar for foreldrebetaling for barnehageplass. Maksimalgrensa for foreldrebetaling er 3 230 kr. 
   
 • Det er innført ein moderasjonsordning der foreldrebetaling for ein barnehageplass maksimalt skal utgjere 6 % av familien sin samla person- og kapitalinntekt. 
   
 • Ordning med gratis kjernetid på 20 timar/veka for barn i alderen 2-5 år. Grense for familiens inntekt satt til 582 650 kroner frå 01.01.21.
   
 • Inntektsreduksjon og gratis kjernetid er avhengig av søknad kvart år.
  Søknadsfristen vert sett til 1. juli eller i samband med ny søknad. Familien kan og søke ved større endring i inntekta.
   
 • NB! Dei som ikkje søker om redusert betaling grunna inntekt, blir sett opp til maksimalpris på augustfakturaen.

Endring av foreldrebetaling med verknad frå 01.01.21:

Betaling per månad for dei med inntekt over 592 167 kroner:

Inntekt 5 dagar 4 dagar 3 dagar

2 dagar

Inntekt over kr 548.000: Makspris. Inntekt under kr 548.000 betaler maks. 6% av inntekta 3.230,- 3.000,- 2.700,- 1.850,-
Matpengar 400,- 320,- 240,- 160,-
NB: Redusert betaling for familiar med låg inntekt, sjå eige søknadsskjema.
Frå 01.01.21 er grensa 592 167 kroner. 

Søskenmoderasjon:

 • 30 % søskenmoderasjon for søsken nr. 1
 • 50 % søskenmoderasjon for søsken nr. 2 og fleire

Det er ikkje moderasjon på kost. 

Inntektsgrensene vert bestemt av Stortinget i samband med statsbudsjettet.