Beredskap

Leia av ein kriseleiingsstab som består av personar som i kraft av si stilling, politisk eller administrativt, har kunnskap og/eller myndigheit til å setje i verk tiltak raskt og effektivt.  
Kriseleiingsstaben er leia av rådmann.

Ordførar/varaordførar har plass i staben. Ordførar representerar høgste myndigheit for å taka avgjerder i høve til å kunne overskride budsjett i krisetilfelle. 

Kriseleiinga sett i gang tiltak, koordinerer alle involverte partar, og har ansvar for informasjon til innbyggjarane.

Kommunal heimeside vil vere sentral kommunikasjonsplattform i slike tilfelle.

Kommunalt kriseteam

Kontakt med kriseteamet kan formidlast gjennom legevakt, politisentrak, brannvesen og ambulansetenesta.

Legevakt

Seljord legevaktsentral / Legevaktsentral for Kviteseid og Seljord 
Telefon:  35 05 00 05 / 116 117 
Adresse: Helsesenteret, Ingrid Slettens veg 16, 3840 Seljord 

Ved livstrugande tilstandar eller ulukker, ring 113
Kommunane Seljord og Kviteseid har organisert legevaktsamarbeid på kveld og helger. 
På dagtid kl 08.00-15.00 kan folk vende seg til kommunelegekontora på lokale telefonnummer. 

På natt går alle meldingane til legevaktsentralen på Notodden, pasientane ringer lokalt nummer som vert vidarekopla. 
Vakthavande lege er er i heimevakt i Seljord/Kviteseid, med utrykningstid på ca 20 min.

Opningstider Seljord legevaktsentral:

  • Kvardagar sommarstid 1.5.-30.9. kl 15.15 – 22.45
  • Vinterstid 1.10.-31.5. kl 15.30 – 22.45
  • Alle helgar og høgtidsdagar kl 08.00 – 22.45

Opingstider Notodden legevaktsentral:

  • Alle dagar kl 22.45 – 08.00

Telefon Notodden legevaktsentral: 35 05 00 05 (for pasientar frå Seljord og Kviteseid)