Vedtekne satsar er gjeldande frå 01.01.2021

Med heimel i eierseksjonslova §15 er det fastsett fylgjande satsar:

Gebyrregulativ  
1.1 Seksjonering  
Av nybygg 2-4 seksjonar kr 6.400
Av eksisterande bygg 2-4 seksjonar kr 8.500
Utover 4 seksjonar, pr. seksjon kr 500

I tillegg kjem tinglysingsgebyret på kr 525 pr. sak

 
1.2 Reseksjonering  
1-4 seksjoner kr 8.500
Utover 4 seksjonar, pr. seksjon kr 500
I tillegg kjem tinglysingsgebyret på kr 525 pr. sak.  
1.3 Oppheving (sletting) av seksjonering  
Oppheving (sletting) av seksjonering kr 3.200
Det skal ikkje betalast tinglysingsgebyr i desse sakene.  
1.4 Avslag  
Dersom søknad blir avslått, blir det berekna fullt gebyr.  
1.5 Trekt søknad  
Dersom søknad blir trekt før den er behandla eller den av andre grunnar ikkje kan behandlast og blir avvist, blir det berekna halvt gebyr.  
1.6 Regulering av gebyrsatsar  
Gebyrsatsane kan regulerast kvart år i samband med budsjettvedtaket i kommunen, og skal innordnast målet om full inndekking i sjølvkostrekneskapen for desse tenestene.  
1.7 Tidspunkt for iverksetjing  
Gebyrregulativet gjeld frå 01.01.2021, for søknader som kjem inn etter denne datoen.  

Gebyrregulativet er vedteke av Nissedal kommunestyre (sak 094/20, 17.12.20) og Kviteseid kommunestyre (sak 075/20, 10.12.20).