Med heimel i plan-og bygningslova § 33-1 og forureiningsforskrifta §11-4 blir det fastsett fylgjande betalingssatsar for plan- og byggesaker (plan- og byggesaksgebyr) og gebyr for utsleppssøknader:

 

Nr.   Gebyrregulativ    Pris
 Reguleringsplanar ( område- og detaljregulering) pbl. § 12-1    
   - Behandling av nytt planforslag med krav om planprogram kr  42.800,-
   - Behandling av nytt planforslag   kr  30.400,-
   - Endring av plan som krev høyring, jf. § 12-14 kr  15.200,-
   - Mindre vesentleg endring av plan, jf. § 12-41   kr  4.300,-
 Dispensasjonar etter pbl § 19    
   - Dispensasjon som krev sentral høyring kr  4.900,-
   - Dispensasjon som krev lokal høyring  kr  3.700,-
   - Dispensasjon som ikkje krev høyring kr  2.500,-
   - for dispensasonar som og krev behandling etter jordlova, blir satsanre redusera med jordlovsgebyret    
 Søknadspliktige tiltak etter pbl. §§ 20-1, 20-3 og 20-4      
   - Søknad om deling (§ 20-1, m) kr  2.500,-
   - Søknadsplikt med krav om ansvarlege føretak (§ 20-3), normal sats  kr  11.400,-
   - Søknadsplikt med krav om ansvarlege føretak (§ 20-3), låg sats   kr  2.500,- *)
   - Søknadsplikt med krav om ansvarlege føretak (§ 20-3), 0-sats     0 **)
   Komplett søknad, rabatt på normal sats kr  -1.800,-
   Søknadsplikt utan krav om ansvarlege føretak (§ 20-4) kr  2.500,-
   Rammeløyve  kr  4.900,-
   Pr. ingangsetjingsløyve  kr  4.900,-
   *) Låg sats for tiltak som bygg 30 m2 BYA, tilbygg under 80 m2 BRA/BYA, uthus utan innlagt vatn under 150 m2 BRA/BYA,
  flytting av bygning, mindre fasadeendring, riving og mindre anlegg (veg under 100 m, terrengplaneringar under 300 m2, 
 bryggeanlegg under 10 båtplassar, avlaupsanlegg under 5 p.e., ski- og turløyper, antenner og skilt).
   
   **) 0-sats for rehabilitering av infiltrasjonsanlegg, men med gebyr for ansvarsrett (ar)    
 Avslag     
   - Avslag på tiltak nemnd i pkt. 2, gebyrreduksjon     50%
 Endringar    
   - Endring som krev nytt vedtak i godkjent søknad   kr  2.500,-
 Attestar og avskrifter    
   - Opplysningar etter lov om eigedomsmekling. (§ 3-6), minstesats: (tillegg etter brukt tid)  kr  500,-
   - Utskriving av ferdigattest (§ 21-7), byggeløyve eldre enn 5 år   kr  2.000,-
 Tiltak som ikkje blir utført    
   - Der løyve er gitt, men tiltaket ikkje blir utført, refusjon
 Vilkåret er at løyvet er gyldig når refusjonskravet blir sett fram  
   50%
 Søknad om utslepssløyve    
   - Opp til 50 pe  kr  3.100,-
   - Frå 50 pe og over  kr  9.700,-
 Sakkunning bistand    
   - I særlege tilfelle kan kommunen krevje ekstra gebyr for sakkunnig bistand    
10   Berekningstidspunktet    
   - Gebyret blir rekna ut etter det regulativet som gjeld når komplett og tilfredstillande søknad er motteken av kommunen     
11   - Det kan setjast vilkår om at gebyret er betala før saka er behandla    
   - I byggesøknadar blir gebyret fastsett, og rett gebyrbetaling i ettertid er eit vilkår for byggeløyvet    
12   Endring av gebyrsatsane     
   - Satsane kan regulerast kvart år i samband med budsjettbehandlinga    
13   Tidspunkt for iverksetjing    
    - Gebyrregulativet gjeld frå 01.01.2018    

 

Gebyrregulativet er vedteke av Nisssedal kommunestyre (sak 076/17, 14.12.17) og Kviteseid kommunestyre (sak 088/17, 14.12.17).