Heimesjukepleia

Heimesjukepleie er helsehjelp som vert gjeve som ei teneste i heimen eller i omsorgsbustad.Tenesta har eit døgntilbod og har base i underetasjen på Kviteseid Omsorgssenter (KOS).
Du kan søkje om tenester i heimen dersom du til dømes treng hjelp til medikamenthandsaming, personleg hygiene, ernæring og andre faglege prosedyrer.

Tenesta kan og yte pleie og omsorg i livets sluttfase i nært samarbeid med palliativt team ved sjukehuset Telemark. 

Kreftkontakt: Ellen Rannestad. Kontaktast via heimesjukepleia sin vakttelefon.
Heimetenesta har ein kreftkontakt som i samarbeid med dei andre tilsette fylgjer opp brukarar og pårørande. Målet er å skape tryggleik, kontinuitet, tett oppfylgjing og god symptomlindring.

KOLS-kontakt: Stine Opdal. Kontaktast via heimesjukepleia sin vakttelefon.
KOLS
-kontakten kan koma på heimebesøk og tilby oppfylgjing etter behov. Dette er ei gratis teneste som tildelast av tenestekontoret.

Heimehjelp/praktisk bistand

Heimehjelp / praktisk bistand er eit tilbod til deg som grunna sjukdom eller redusert funksjonsnivå treng praktisk hjelp for å greie daglege gjeremål. Dette er hjelp til alminneleg reingjering av rom som er i dagleg bruk, vask av klede og innkjøp av matvarer. Kommunen tek ein eigenandel for denne type teneste etter vedtekne betalingssatsar, ut i frå husstanden si samla inntekt.

Krykker

Hjelpemiddel/velferdsteknologi

Har du særlege behov, er operert eller utsett for skade eller sjukdom, kan du få låne tekniske hjelpemiddel. Eit hjelpemiddel gjev den som treng det ein lettare kvardag, og er til utlån for ei kortare eller lengre periode. Hjelpemiddel ved varig behov (over to år) vert dekte av folketrygda.
Kommunen dekkjer utlån ved kortare ved kortare behov.
Du kan kontakte hjelpemiddelkoordinator i kommunen viss du har behov for tekniske hjelpemiddel. Opplæring i bruk, montering og eventuell reparasjon av hjelpemiddel, vert vanlegvis utførd av hjelpemiddelkoordinator/vaktmester i kommunen.  

Hjelpemiddelkoordinator: Åse Nordskog

Tlf.: 
94 86 96 77
35 06 82 07

Vaktmeister hjelpemiddel: Kjell Gunnar Breidalen

Tlf.: 99 54 82  46