Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Informasjonsside om Korona i Kviteseid kommune

Publisert

Her samlar vi all informasjon om situasjonen kring Koronaviruset i kommunen.
 

Oppdatering om Koronavirus

Ein har for tida ein epidemi av koronavirus i Europa som kan gi alt frå lette forkjølelsessymptom til alvorleg lungesjukdom og dødsfall. For å unngå at helsevesenet får fleire kritisk sjuke enn dei har kapasitet til å behandle, må me no arbeide for å begrense smitta og å forlenge perioden med smitte slik at smittetoppen blir lågast mogleg.

Råd og tiltak vil endre seg etterkvart som situasjonen utviklar seg, og det er no dagleg ny informasjon. For generell informasjon om viruset og nasjonale råd og tiltak sjå Folkehelseinstituttet sine temasider.

Vi er nå inne i ei tid med gjenopning av samfunnet. Samstundes som kvardagen blir meir normal, er det viktig å framleis hugse på dei grunnleggjande smitteverntiltaka; hald deg heime om du er sjuk, vask hendene ofte og hald avstand. 

Lurar du på om du bør testas? Her finn du kriteria 

Informasjon om heimekarantene og heimeisolasjon finn du her 

Informasjonstelefon om Korona: 815 55 015
Sentralbordet på kommunehuset: 35 06 81 00
Politikontakt Bjørn Håvard Olsen: 48 02 75 46

Kviteseid kommune ynskjer å kartlegge tilgjengeleg helsepersonell i kommunen. Du kan registrere deg her. 

Kommunens kriseleiing møtast regelmessig for å evaluere situasjonen og drøfte førebyggjande tiltak. Kommunens nettside blir fortløpande oppdatert med informasjon. 

Oppdateringar på situasjonen i Kviteseid frå ordføraren

26.04.20 Kviteseid kommune følgjer nasjonale føringar for reising. Det vil seie at vi har ingen innreiseforbod. 

07.04.20 

31.03.20 Informasjon til innbyggjarane frå ordførar og kommuneoverlege 

13.03.20

16.03.20

17.03.20 Informasjon til kommunestyret på web. Ordførar, kommuneoverlege, kommunalsjef helse og omsorg, kommunalsjef skule og barnehage, næringssjef og fagleiar samfunnsutvikling og teknisk drift. 

Legekontor, helsestasjon og jordmor

Informasjon om Kviteseid legekontor 30.04.20

Etter mange veker med fokus på Covid-19 og den smittefaren den sjukdommen fører med seg, så må vi bevege oss tilbake til ein meir normalisert kvardag. Vi ynskjer meir kontakt med pasientane våre. Fortsatt må det prioriterast, men det er ynskjeleg med timebestillingar. Så vil vi kanskje måtte ha annan form for kontakt enn det vi til vanleg har. Det har vore færre som har kome til konsultasjon på legekontoret dei siste vekene. Vi har hatt mange fleire telefonkonsultasjonar enn vanleg og nokon har også fått forsøkt seg på videokonsultasjonar. Videokonsultasjon har faktisk fungert bra i mange tilfelle. Eg vil oppmode fleire pasientar til å tørre å bruke det. Det er enkelt å bruke dersom du har ein digital mobiltelefon eller har iPad. Analoge mobiltelefonar kan dessverre ikkje nyttast.

Nå må vi jobbe med å få fleire av pasientane med kroniske sjukdommar inn til kontrollane dei allereie skulle ha vore på. Vi har starta med innkalling av KOLS-pasientar og diabetespasientar til dei faste kontrollane. For at vi skal kunne ha desse kontrollane, så føreset det at ingen på legekontoret, verken tilsette eller pasientar, har teikn til feber eller luftvegssymptom. Alle må vere friske den dagen dei er på legekontoret og dagen før, for å få kome til ein kontroll. Alle får derfor spørsmålet om ein er frisk den aktuelle dagen og dagen før.

Tidlegere har blodprøvekontrollar vore «møt opp og meld deg i luka». Det går dessverre ikkje nå. Også for blodprøver så vil det i dag vere behov for å bestille time. Dette er fordi vi må forsikre oss om at det ikkje er spor til infeksjon hos pasienten og det er behov for å sluse personar inn slik at ikkje for mange er inne samtidig.

Dersom en blir akutt sjuk, så er situasjonen sjølvsagt annleis. Da ringer du legekontoret og informerer om din akutte sjukdomstilstand, i tillegg må du informere om du har/har hatt symptom på infeksjon eller ikkje. Dersom du har/har hatt infeksjonsteikn, så må vi sette i verk ekstra sikkerheitstiltak for å beskytte andre pasientar og for å beskytte dei som jobbar på legekontoret. Akutt sjuke pasientar skal sjølvsagt få hjelp, men det kan hende vi må tilpasse oss med tilrigging av smittevernutstyr for å kunne ta imot til timen.

Fram til nå har alle pasientar måtte vente ute i bilen ute på parkeringsplassen før dei slepp inn til time. Nå har vi organisert gangen slik at inntil 5 pasientar kan få vente der, men fortsatt må de ringe på mobilen og varsle at de har kome. Du ringer det vanlege telefonnummeret til legekontoret 350 68 250. Dette for å forsikre oss om at ikkje nokon gløymer smitteverntiltak og for å forsikre oss om at det ikkje er meir enn 5 personar tilstade i «vente-gangen» samstundes.

Vi veit at smitteverntiltaka må ivaretakast i svært lang tid framover. Vi må jobbe med å få dei andre pasientane også til nødvendige helsekontrollar. Helse er så mykje meir enn Covid-19. Vi må ikkje gløyme Covid-19, men vi må gje meir plass og spelerom til andre pasientar også.

Anne Ruth Syrtveit Mikalsen

Kommuneoverlegen i Kviteseid

Vi oppmodar pasientar til å nytte e-melding for reseptar og andre førespurnader via Helsenorge.no. 

Informasjon om Koronavirus finn du også her: 

Helsenorge
Folkehelseinstituttet 
Kriterier for testing 

Helsestasjonen 30.04.20

Helsestasjonen vil nå vera tilbake til nærmast normal drift, med dei nødvendige smitteverntiltak som er påkrevd.
Småbarnskonsultasjonar (0-5 år) vil gå som normalt .
Når det gjeld skulehelsetenesta avtalast konsultasjonar etter behov.
Helsestasjon for ungdom vil ikkje ha drop-in, men det kan avtalas time ved behov.
Me ber dykk følgje instruksane som står på inngangsdøra når de kjem til konsultasjon. Venterommet er ikkje opent.
Du skal ikkje koma dersom du har symptom på luftvegsinfeksjon. Då avtalar vi ny time.
Me oppmodar til ikkje å ta med søsken, dersom det er mogleg å unngå.

Beste helsing Tone og Vivian
Tlf. : 97176454/ 90686159

Er du gravid? Her kan du lese meir om råd til gravide og ammande

Informasjonsplakat frå helsestasjon og jordmor 

Tiltak for tilsette i helsetenesten 
Tilsette i helsetenestene i Kviteseid kommune som har teikn på luftvegsinfeksjon i form av hosting eller nysing og dei som har feber, er tekne ut av pasientrelatert arbeid. Dette for å førebyggje smitte til sårbare grupper. Det er viktig å understreke at dette ikkje er tilsette der ein mistenkjer koronasmitte. Dette er eit tiltak for å hindre smitte av all form for luftvegsinfeksjon. Ved eit eventuelt utbrot av koronaviruset i kommunen, er det naudsynt å gjera tiltak for å unngå at sårbare grupper blir utsett for andre luftvegsinfeksjonar, då fleire pågåande infeksjonar er ei større påkjenning for den einskilde.

Alt helsepersonell skal unngå bruk av offentleg transport og reiser til utlandet. 

Når det gjeld tiltak knytt til koronavirus fylgjer kommunen til ei kvar tid råd og retningsliner som kjem frå helsestyresmaktene.

Informasjon og råd vil bli justert og oppdatert i samband med utbrotet si utvikling og kunnskap om infeksjonen.

Klikk her for å lese meir og få til ei kvar tid oppdatert informasjon: Folkehelseinstituttet koronavirus

Her kan du lese oppdateringar i Koronarettleiaren. 

Besøk på omsorgssenteret (KOS), Midtsundtoppen dagsenter og Midtsundtoppen omsorgsbustadar

17.06.20 Det er nå opna for fleire besøkande på KOS.
Vi må likevel ta omsyn med tanke på smittevern. 

Retningslinjer for besøk:

- Alle må ringe på førehand og avtale besøkstid. (Vi fører besøkslogg, dette for oversikt ved ev. smittesporing)
- Telefontid, for avtale om besøk: Føremiddag: Kl 10.00-11.00 Ettermiddag: Kl 16.00-17.00
- De må ringe på ringeklokka ute og vente til personal møter dykk ute
- Vi kan desverre ikkje servere kaffi/kake/mat, men om de ynskjer kan de ha med medbrakt, og drikke/ete sammen med pasient/bebuar. Hugs pappkrus/tallerken om nødvendig.
- Ved våking over terminale får pårørande servering
- Maks 2 besøkande inne
- Maks 5 besøkande ute
- Hald 1 meter avstand og god handhygiene
- Informer gjerne vidare til familie, vener, og bekjente om retningslinjene vi har 

Hugs å bare kome på besøk dersom du er heilt frisk, og ikkje har hatt symptom på luftvegsinfeksjon på min. 24 timar.

Vi ynskjer alle ein god sommar! 

Med helsing einingsleiar Elise og fagsjukepleiar Helene

Ved spørsmål kring besøk på KOS ta kontakt på tlf.: 350 68 201

Midtsundtoppen omsorgsbustader gjeldande reglar frå 28.05.20

Bebuarane kan ha besøk av inntil tre personar inne i leilegheita. Besøkande må bruke bebuaren sin inngang, og skal ikkje gå gjennom fellesareala. Dei som har leilegheit med balkong, må bruke inngangen nærast leilegheita. Besøkande skal vaske hender/bruke desinfeksjon når dei kjem på besøk, og halde 1 meter avstand. 

Bebuarane kan reise på besøk til pårørande. Under transporten skal bebuaren sitte i baksetet, for å sikre ein meter avstand til sjåføren. Under heile besøket skal ein halde ein meter avsstand, og ha god handhygiene. Hugs at dei som bur i omsorgsbustad er familiemedlem, men ikkje husstandsmedlem. Dersom bebuaren får symptom på luftvegsinfeksjon under besøket, skal ein ringe vakttelefonen på tlf.: 976 89 409 før bebuaren kjem tilbake til Midtsundtoppen. 

Midtsundtoppen dagsenter kan hente to heimebuande brukarar inn til vidare. 

Ved spørsmål kring Midtsundtoppen dagsenter ta kontakt på tlf.: 976 89 409

Tenestekontoret

Som ei fylgje av nasjonale føringar må tenestetilbod som ikkje er livsnødvendige, bli sett på vent. Dette gjeld for tida avlastarar. Du vil bli informert dersom det gjeld deg.

Dersom du søkjer/har søkt om ei teneste frå og med 16.3.2020, vil tenestekontoret i utgangpunktet ta kontakt med deg pr. telefon og avklare hastegrad. For nokon vil tenesta måtte vente, mens andre kan trenge å få styrka tilbodet sitt. Kommunen må prioritere ressursane til dei mest sårbare og trengande av helse- og omsorgstenester.

Dersom du har spørsmål om tenestetilbodet i Kviteseid kommune, kan du ringe: 

Anne Asprusten tlf. 472 61 759
Kristin Jacobsen tlf. 408 01 843
Reidun Øverland tlf. 977 90 476

NYTT 22.06.20 Psykisk helse og rus

Tenesta vår er tilbake i tilnærma normal drift. Dagsentertilbod har begrensa opningstider. Det har sommarstengd i veke 26, 27 og 28.

På grunn av ferieavvikling er ikkje alle tilsette tilgjengelege.

I veke 26, 27 og 28 kan du ta kontakt på telefon: 99 51 63 47

I veke 29, 30 og 31 på tlf: 48 09 02 83

Vi minnar om at ved fysisk oppmøte må du det siste døgnet vore utan symptom på luftvegsinfeksjon (feber, sår hals, hoste). Det er også viktig at du fylgjer generelle smittevernråd.

God sommar!

 

Fysioterapi

Fysioterapitenesta har opna for ein-til-ein konsultasjonar. Gruppetimar er inntil vidare framleis avlyst. 
Kontakt ein av fysioterapeutane våre ved behov eller spørsmål. 

Helene Todal Skindalen tlf. 971 94 993
Vegar Ulsrudstuen tlf. 967 55 790 
Tina Rothstein tlf. 992 26 209

Informasjon og råd til barn, unge og familiar

Kjære barn, unge og familiar i Kviteseid kommune!

Her har vi samla informasjon og råd om korleis vi kan møte kvarandre og snakke saman i denne spesielle tida.

Ta vare på kvarandre!

Helsing frå Guro Anna Wyller Odden
Psykolog i kommunen

For barn og unge:

Mange barn og unge har spørsmål om Koronaviruset. I denne informasjonsfilmen svarar lege Helen i Helsedirektoratet på spørsmål. 

Informasjon og gode råd finn du også her.

Har du bruk for å snakke om korleis du har det, kan du ringe eller chatte på Kors på Halsen eller chatte på Snakk om psyken.

Alarmtelefon for barn og unge: 116 111

Mistenker du at eit barn ikkje har det bra? Kjenner du at det ikkje er trygt i heimen din? Både vaksne, barn og unge kan ringe barnevernet sin døgnopne alarmtelefon for råd og rettleiing.

For foreldre og omsorgspersonar

I denne tida, der kvardagen er annleis, mykje er usikkert og dei vaksne følger med på situasjonen, gjer tiltak og uroar seg, er det naturlig om barn blir bekymra og redde. Når barn er redde for korona, er det viktig at vi vaksne i samtale med dei bekreftar og anerkjenner følelsane deira. Vi må vise at det både er greitt og forståeleg at dei har det slik og at vi vil vite om det og hjelpe dei.

Vidare er det viktig å gje påliteleg og forståeleg informasjon til barnet, tilpassa barnet sin alder. Barn får med seg mykje, både av det vi vaksne snakkar om, og frå tv, radio, avisforsider og sosiale medier. Dei kan setje saman informasjon på eigne måtar og fylle ut med fantasien, der dei ikkje har opplysningar. Barn og unge kan ha mange spørsmål, og kan trenge hjelp frå vaksne til å sortere og setje saman eit realistisk bilete av situasjonen. Alderstilpassa informasjon kan oppklare misforståingar og trygge. Her er vanlege spørsmål frå barn om korona, og korleis ein kan svare på dei.

Når barn uroar seg og er redde, er det også viktig at vi vaksne skapar trygghet og formidlar håp. Meir om korleis møte barn som er redde for koronavirus, finn du her.

For at barn skal ha det bra, er det og viktig at vi vaksne tar vare på oss sjølve og finn aktivitetar som gjev oss næring og energi. Her er råd til foreldre om korleis stå stødigare i ei usikker tid og korleis snakke med barn om koronaviruset.

På helsenorge.no finn de råd om korona til foreldre, barn og gravide. Sjå Helsenorge.no 

NYTT 19.06.20 Barnehage, skule og kulturskule

Fredag 29.05.20 kom det revidert smittevernrettleiar for skule og barnehage. Hovudendringa ligg i eit trafikklyssystem, som skal rettleie med omsyn til kva grad av smitteverntiltak som er naudsynt. Noreg er per nå vurdert til å vera på gult nivå, og skule og barnehage skal planlegge for gult nivå ved oppstart til hausten. Det skal etterkvart bli høve til å ta omsyn til den lokale smittesituasjonen. 

Her kan du lese smittevernrettleiaren for barnehagen 
Her kan de lese smittevernrettleiaren for 1.-7. trinn
Her kan du lese smittevernrettleiaren for 8.-13. trinn 

Vy har laga rutiner for smittevern på skulebussene. Du kan lese dei her. 

Til foreldre og føresette i skulane i Kviteseid
Vi ser at mange har tatt i bruk den nye meldings-appen «Min skole – foresatt».  Vi oppmodar fleire til å laste ned appen, og/eller gjera seg kjent i fullversjonen til Visma Flyt skole, som du finn innlogging til her og inne på skulane sine sider. Her  PDF document ODT document finn du også brukarrettleiing. Vi kjem til å nytte denne kanalen for kontakt med dykk kring skulesituasjonen framover.

 

Informasjonsfilm til barn og unge om koronaviruset

Informasjonsfilm koronavirus.jpg

Informasjon til næringslivet

NHO har utarbeida bransjestandardar for fleire næringar. Dei finn du her: 

Trygg camping 

Trygg servering

Trygg overnatting 

Kompensasjonskalkulator
Regjeringen tilbyr en kompensasjonsordning til bedrifter som lider økonomisk som følge av korona-krisen. Ordningen dekker opptil 90% av virksomhetens faste kostnader. Finn ut hvor mye du kan få i kompensasjon.

https://telemarknh.no/kompensasjonkalkulator/    

Her kan du lese om nasjonal krisepakke 3 frå regjeringa. 

Til næringsdrivande i Kviteseid kommune

Vi er i ein spesiell situasjon, og de skal vite at vi i Kviteseid kommune tenkjer på dykk som har kome i denne dramatiske situasjonen. Det kjem mykje informasjon i mange kanalar, og det kan vere vanskeleg å luke ut det som er relevant for kvar einskild verksemd. Kommunen samarbeider med bedriftsrådgjevarane i Telemark Næringshage som har fått omdisponert midlane som var øyremerka etablerarverksemd, til å jobbe opp mot dykk som er etablerte, og slit. Dei vil halde seg oppdaterte på dei siste tiltaka. Meir informasjon om dette vi koma etter kvart. Følg med på Telemark Næringshage sine nettsider og FB-side. I tillegg vil de finne informasjon her på kommunen sine nettside og FB-side. Mange tek kontakt med oss i kommuneadministrasjonen, og vi sjekkar opp og gjev tilbakemelding så raskt vi kan.
Det har kome nokon tiltak frå regjeringa for å lette situasjonen for dykk næringsdrivande, og vi må håpe på at det kjem fleir dei neste dagane. Eg reknar med at de følgjer med, og at de har merka dykk det som er relevante for dykk, men eg har samla noko her. Dette er del 1 av den økonomiske krisepakka som samtlege parti var samde om og som blei presentert på ein pressekonferanse i Stortinget 16. mars. 

Desse er nå sikra løn:

 • Permitterte i 20 dagar. Arbeidsgjevar har plikt til å betale løn dei fyrste to dagane. Staten overtar ansvaret for å betale arbeidstakar løn dei siste 18 dagane.
 • Sjølvstendig næringsdrivande og frilansere – etter 17 dagar utan inntekt, kan de få 80 prosent av inntekta si frå Nav. Dessuten får dei rett på sjukepengar frå dag tre og omsorgspengar frå dag fire.
 • I tillegg kan fleire med låg inntekt få dagpengar. Vanlegvis må ein ha hatt ei inntekt over 150.000 kroner dei siste tolv månadene, nå senkas grensa midlertidig til 75.000 kroner.

Slik skal Stortinget hjelpe næringslivet ut over tiltaka regjeringa har fremma:

 • Arbeidsgjevar skal bare betale sjukepengar og omsorgspengar for die fyrste tre dagane. Omsorgspengar gjeld blant anna foreldre som er heime med barn på grunn av stengde skular og barnehagar.
 • Verksemder slepp å betale MVA. og forskottsskatt ved fristen i april.
 • Momssatsen for blant anna persontransport og hotellovernattingar reduseras frå 12 til 8 prosent.
 • Ved permittering gjeld som tidlegare: Dagpengar betales i inntil 26 veker innafor ei periode på 26 uker. Legg ved informasjon frå NAV om permittering.

NB! Vi gjer merksame på at det kjem ny informasjon kvar dag! Vi oppdaterer informasjonen her så raskt vi kan. 

Permittering

Gå inn på nav.no.

Velg person:

1) Registrere seg som arbeidssøkjar 

2) Søke dagpengar under permittering. Bruk skjema NAV 04-01.04
Personer som eig/driv eigen bedrift kan permittere seg sjølv når det er eit AS. 
 

Gå inn på bedrift: Bruk NAV 04-08.04 («bekreftelse på arbeidsforhold og permittering»). Dette må fyllast ut av rekneskapkontoret som bedrifta bruker.

Grunngjev permitteringa jmf. Koronaepidemien på skjemaet: NAV 04-07.05 («forespørsel til arbeidsgiver i forbindelse med permittering»). Bruk rekneskapskontoret til dette også. 

Er det bedrifter med meir enn 10 tilsette brukar de også også NAV 76-08.03. Dette fyller arbeidsgjevar ut og skannar inn. 

NAV

16.03.2020

Her kan du lese meir informasjon kring permittering frå NAV. 

19.03.20 la Stortinget fram krisepakke del 2. 

Relevant for dykk næringsdrivande er at arbeidsgjevaravgifta blir senka med fire porsentpoeng i to månadar. 

Det er stor pågang på NAV.no og ikkje minst på telefonen. Arbeidsgjevar kan også ringe Arbeidsgjevartelefonen: 555 53 336

Arrangement og gradvis opning av samfunnet

Nå opnar samfunnet gradvis att. Her kjem oversikt over planlagte endringar framover. 

7. mai
Gruppestorleik på maksimum 20 personar + 1 meter avstand
Idrettsarrangement og alle andre arrangement på offentlege stader: Maksimum 50 personar + 1 meter avstand
Trening, idrettshallar og organisert idrettsaktivitet: Maksimum 20 personr + 1 meter avstand 

11. mai
Køyreskular kan opne
Bingohallar kan opne

1. juni
Serveringsstader som ikkje sel mat kan opne med bordservering
Organisert symjing kan opne
Fornøyelsesparkar kan opne

15. juni
Arrangement for 50 til maksimum 200 personar kan gjennomførast
Treningssenter kan opne, under føresetnad av smitteverntiltak
Badeland og symjehallar kan opne
Seriespel i toppfotballen blir tillatt frå 16. juni

Alle arrangement over 500 deltakarar er avlyst fram til 1. september 2020. 

Har du måtte avlyse eit arrangement grunna Korona-pandemien? Då kan det hende du kan søke Lotteri- og stiftelsestilsynet om midlar. Les meir om dette her. 

Folkehelseinstituttet gjev råd og retningslinjer for gjennomføring av arrangement. Desse finn du her. 

Kommunehuset, bibliotek og Kviteseidhallen

Kommunehuset er nå opna for publikum. 
Fleire av dei tilsette har framleis heimekontor, og vi ber derfor om at de gjer avtaler med dei de ynskjer å besøke på førehand. 

Kviteseid bibliotek
Frå måndag 18. mai kan du besøke biblioteket igjen!
Du kan koma og låne bøker på biblioteket, men ikkje opphalde deg der, sjå film, bruke PC eller liknande 
Meiropent bibliotek er framleis stengt
Vi har vanlege opningstider, måndag, onsdag og torsdag kl. 12.00-18:00.

Smittevernreglar 
-Kom bare på biblioteket dersom du er heilt frisk og ikkje har eller har hatt symptom på luftvegsinfeksjon på 24 timar
-Bruk handsprit når du kjem inn på biblioteket og før bruk av sjølvbetjeningsautomaten
-Hald avstand til andre personar
-Toalettet er stengt for publikum
-Kontaktflater blir vaska regelmessig i løpet av opningstida

Kviteseidhallen er stengd frå fredag 13. mars og til ny beskjed blir gjeven.

Kyrkja

Kyrkja opnar nå gradvis opp for m.a. gudstenester i tråd med gjeldande nasjonale føringar for førebygging av smitte. 

Prostidiakon Eilev Erikstein er tilgjengeleg for samtaler på telefonnr. 911 13 580.

Her kan du lese meir om kva kyrkja gjer. 

Kontaktperson
Sokneprest
Møyfrid Lunde
350 68 132, 469 07 231
sokneprest.kviteseid@kyrkjetrappa.no

Treng du hjelp til ulike oppgåver?

Kviteseid kommune ynskjer å hjelpe personar som av ulike årsakar treng det i situasjonen vi er inne i. 
For ytterlegare informasjon kring dette kan du kontakte Tone Syftestad på tlf. 924 01 776  eller 350 68 177

HEIMKØYRING AV VARER I KVITESEID KOMMUNE

Eit tilbod til innbyggjarar i Kviteseid kommune som av sjukdom eller anna grunn ikkje kan handle sjølv og treng hjelp.

Coop Morgedal - leverar i Morgedal og Brunkeberg.
Ring 350 54 146 eller send e-post til morgedal@marked.coop.no
Oppgje namn, telefonnummer og adresse.

Joker Vrådal – leverar Vrådal og Vråliosen
Ring Jan Rune Grave 909 90 306 eller Nina Krossli 901 93 065send e-post til joker.vradal@joker.no
Oppgje namn, telefonnummer og adresse.

KIWI Kviteseid – leverar i Kviteseid – Fjågesund
Kiwi har ikkje kapasitet til å pakke varer, så her er det friviljuge som både handlar og leverer.
Sanitetslaget beredskapsgruppe: Elin Ovastrøm 958 67 873, Kristin Jacobsen 995 68 570, Nils Ettestad 481 96 800 
Ring 481 96 800 -oppgje namn, telefonnummer og adresse

Apotek Kviteseid – leverar i Kviteseid kommune
Ring 350 68 880 eller send e-post til kviteseid@apotek1.no

Kviteseid Bok og Papir AS – leverar i Kviteseid kommune

Ring 350 53 515  eller send e - post: post@kviteseidbok.no
Du kan bestille varer over telefon, e-post eller ved å sende oss ei melding. Vi kan pakke varene klare for henting. Hjå oss kan du betale med kort, kontant eller Vipps.

NAV Vest-Telemark

Lokasjonen i Kviteseid er stengt for drop in inn til vidare. Kontoret på Dalen er opent for drop-in måndag og torsdag kl. 10:00-14:00. 

Ved akutt hjelp for kommunale tenester i NAV, ring tlf.: 406 16 218 

Statlege tenester: Dersom du har ein fast kontaktperson, kan du skrive til han/henne i din digitale aktivitetsplan ev. ringe eller sende SMS. 

Du finn informasjon på www.nav.no

Er du arbeidsgjevar brukar du www.nav.no/bedrift eller ringer tlf.: 555 53 336.

Direktenummer til marknadskontakt for Kviteseid er Dag Tore Lid, tlf.: 412 23 954

IA-rådgjevar er Olav Aalandslid, tlf.: 994 49 230 

TELEFONLISTE KVITESEID- STATLEGE YTINGAR:

INGE TVEITO                     TLF 90470976

ANETTE TVEITA ØYA       TLF 41277059

KURT JOAR WRÅLID        TLF 90418138

LINDA HOVDEN                TLF 41277865

MARIE SELTVEIT               TLF 41219592

Gerd Kari Skaalen, NAV leiar  95832211

Solbjørg Frantzen, Ass. NAV leiar 90946708

Postadresse: NAV VEST-TELEMARK, HOTELLVEGEN 42, 3880 DALEN

 

 

 • Skjema
 • Tenesteomtale
 • Dokument
 • Lenker
Hygieneplakat bilde