12.04.21 kl. 21:00 Aktuelt om smittesituasjonen i Kviteseid kommune

12.04.21
SMITTETILFELLE 1 - KVITESEID OMSORGSSENTER (KOS)
Vi har fått svar på alle prøvene tatt på KOS. Eit prøvesvar av ein tilsett gav ikkje sikkert svar, og det er tatt ny prøve. Alle andre prøvesvar var negative.
SMITTETILFELLE 2 
Det er registrert ein ny smitta. Personen var i karantene og det er ikkje behov for smittesporing. 

10.04.21 kl. 21:00 NYTT TILFELLE AV KORONASMITTE (SMITTETILFELLE 2) 
Ein person i Kviteseid kommune har fått påvist koronasmitte. Den smitta personen er satt i isolasjon. Smittesporing er avslutta og nærkontakter er satt i karantene. Denne smitta personen har ikkje noko med smittetilfelle på Kviteseid omsorgssenter (KOS) å gjere.

10.04.21 OPPDATERING OM SMITTE PÅ KOS
Den smitta bebuaren blir i dag flytt til isolat. Her er vedkomande heilt skjerma frå dei andre bebuarane. Den smitta har eige personell, som bare skal ha kontakt med den smitta. Dette for å skjerme alle andre bebuarar og tilsette best mogleg. Alle bebuarar og alle tilsette som har jobba sidan 3. april blir testa i dag, som ein ekstra sikkerheit. 

09.04.21
Kviteseid kommune fekk fredag kveld bekrefta at ein bebuar på KOS har fått påvist Covid-19. Bebuaren som er smitta var nærkontakt og allereie i karantene då smitta vart bekrefta. Pårørande er varsla. Alle andre testar til nå har vore negative. Besøksforbodet på KOS held fram. 

08.04.21
Om smittesituasjonen på KOS. Smittesporinga er avslutta, og resulterte i 10 personar i karantene. Vi ventar framleis på prøvesvar, men svara vi har motatt så langt er negative. KOS er framleis stengt for besøkande. 

07.04.21
Vi ventar framleis på prøvesvar. Dei som er i karantene vil bli testa på nytt 12.04 og blir derfor i karantene til og med 13.04. 

06.04.21
Fire personar er definert som nærkontaktar av personen som i går testa positivt for Covid-19. Desse er sett i karantene. Det er i tillegg fleire personar som er i ventekarantene fram til negativt testresultat ligg føre. Ein ventar prøvesvar i morgon, 07.04.21.

05.04.21 
Ein person som jobbar på Kviteseid omsorgssenter (KOS) har testa positivt for Covid-19. Vedkomande er ikkje busett i Kviteseid kommune. Smittesporing er sett i verk. Alle nærkontaktar vil bli kontakta og dette kan også gjelde besøkande på KOS. KOS er inn til vidare stengt for besøkande jf. smittevernloven §§ 4-1b og 4-1, femte ledd. 

27.01.21
Ein besøkande som oppheld seg på hytte i kommunen har testa positivt for Covid-19. Vedkomande er i isolasjon og nærkontaktar er satt i karantene. 

08.01.21
OM TIDLEGARE MELDT SMITTE I KVITESEID KOMMUNE
I ettertid har det vist seg at personen i oppdateringa 05.01.21 som testa positivt for Korona, likevel ikkje var smitta. Det er kommuneoverlegen i samarbeid med FHI som stadfestar dette. Du kan lese meir om dette under. Smittesporing er avslutta.

Det er med glede eg i dag kan informere heile Kviteseid kommune om at den personen som vart meldt som koronapositiv viser seg å likevel ikkje ha vore smitta. Husstanden er ikkje lenger i karantene.
Av ulike årsakar vart det tatt ein ekstra test av den som var rapportert som smitta. Denne testen viste ingen spor av smitte. Eg konfererte straks med Folkehelseinstituttet då eg fekk dette overraskande svaret.
Alle prøver som er i bruk må kvalitetssikrast. De hugsar sikkert at det tok tid med testing av kvaliteten på hurtigtestar for Covid-19. Ein måtte vite både det som heiter sensitivitet og det som heiter spesifisitet. Det vil seie kor bra testen er til å oppdage alle som faktisk er sjuke og at testen berre oppdagar dei sjuke. Det ein ynskjer er sjølvsagt 100 % sensitivitet og 100 % spesifisitet på ei prøve, men slik er ikkje verda.  Vi må ha så bra resultat som mogleg, men kan ikkje alltid stole på at alle prøver er korrekte. Det er dette ein kallar «falske positive» og «falske negative» prøveresultat. Det er ikkje mange slike prøver, men dei eksisterer.
Vi stod difor i den situasjonen at enten hadde vi ein  innbyggjar i Kviteseid som anten hadde ei falsk positiv prøve eller ei falsk negativ prøve. Vi måtte ta ei prøve til. Svaret på den er nå kome. Prøva er negativ!
Vi har difor ikkje hatt ein smitta person i  Kviteseid kommune nå på nyåret. Vi har hatt ein person med ei falsk positiv prøve. Karantene til husstanden/nærkontaktar er oppheva. Det har vore eit svært godt samarbeid med alle involverte i denne saken. Eg takkar for det.

Helsing
Anne Ruth Syrtveit Mikalsen
Kommuneoverlege

06.01.21
INGEN NYE SMITTETILFELLE 
Alle hustandsmedlemmer av smitta har testa negativt for Korona. 

05.01.21
EIN SMITTA I KVITESEID KOMMUNE
Ein person busett i Kviteseid kommune har testa positivt for Korona. Vedkomande er satt i isolasjon. Alle nærkontaktar er kontakta og satt i karantene. Nærkontaktar vil bli testa tysdag 05.01.21. Smitteveg er avklart. Den smitta blir følgt opp av helsevesenet.

03.11.20 Dersom Kviteseid kommune kjem i ein situasjon med eit smitteutbrot, vil det fortløpande bli lagt ut informasjon om utviklinga her. 

Oppdatering om Koronavirus

Ein har for tida ein pandemi av koronavirus i verda, som kan gje alt frå lette forkjølelsessymptom til alvorleg lungesjukdom. For å unngå at helsevesenet får fleire kritisk sjuke enn dei har kapasitet til å behandle, er det naudsynt å begrense smitte.

Råd og tiltak vil endre seg etterkvart som situasjonen utviklar seg. For generell informasjon om viruset og nasjonale råd og tiltak sjå Folkehelseinstituttet sine temasider.

Det er viktig å halde fast på dei grunnleggjande smitteverntiltaka; hald deg heime om du er sjuk, vask hendene ofte og hald avstand. 

For tida rådar vi innbyggjarar I Kviteseid kommune å unngå reiser til områder i Noreg med høgt smittetrykk. Tilsette innanfor helse og omsorg oppmodast til å teste seg, dersom dei likevel har vore i område med høgt smittetrykk. 

Lurar du på om du bør testas? Her finn du kriteria 

Informasjon om heimekarantene og heimeisolasjon finn du her 

Informasjonstelefon om Korona: 815 55 015
Sentralbordet på kommunehuset: 35 06 81 00
Politikontakt Bjørn Håvard Olsen: 48 02 75 46

Kviteseid kommune ynskjer å kartlegge tilgjengeleg helsepersonell i kommunen. Du kan registrere deg her. 

Kommunens beredskapsråd møtast etter behov for å evaluere situasjonen og drøfte førebyggjande tiltak. Denne nettsida blir oppdatert med informasjon. 

Vaksinasjon i Kviteseidhallen 08
Foto: Kviteseid kommune

NYTT 09.04.21 Vaksinasjon

Veke 14 (05.-09. april)
Torsdag 08.04 fekk 73 innbyggjarar i kommunen si fyrste dose med Pfizer. Neste veke kjem det ytterlegare 84 doser. Alle desse dosene gjeng til personar som skal vaksinere seg for fyrste gong.
Denne veka er me ferdige med alle over 74 år. Me held no på med personar i prioriteringsgruppe 4, det vil sei dei som er i alderen 65-74 år. I tillegg i risikogrupper i alderen 18-64 år.
Arbeidet tek sin tid, men det gjeng sakte og sikkert framover. Eg veit det er mange som ventar på vaksine, og eg kan opplyse om at kommunen ventar eit auka tal doser med vaksiner utover i april, mai og juni.
Til veka vaksinerar med onsdag 14. april, og fleire kan vente å få ein telefon frå meg i løpet av helga. 

Med beste helsing
Tone M. Heggtveit, vaksinekoordinator

Veke 12 og 13 (22. mars - 2. april)
I veke 12 fekk vi tildelt 30 Pfizer vaksiner og i veke 13 fekk vi tildelt 42 Pfizer vaksiner. Desse vaksinene er nå satt og vi er kome ned til personar som er født i 1945. Det vil seie at vi jobbar med vaksinering av dei som er eller blir 76 år i løpet av 2021. Når vi etter kvart blir ferdige med dei som er 75 år, skal vi starte på vaksinegruppe 4. Denne gruppa består både av alle dei mellom 65 og 74 år og av dei i aldersgruppa 18 - 64 år som har sjukdomar som gjer at dei er høgrisikopasientar.

Veke 11 (15.-19. mars)
Denne veka har vi fått 30 doser Pfizer vaksine. Dei er satt på 30 personar som fekk si fyrste vaksinedose. No er intervallet på doseringene endra på dei som får vaksinering heretter. Tidlegare skulle den andre dosa settast 3 veker etter fyrste dose, no er det 6 veker. Dette vil medføre at fleire får fyrste dose fortare.
Yngste vaksinemottakar i dag var 80 år gamal, født i -41. Vi arbeider oss nedover i aldersgruppene frå veke til veke.
Neste veke skal vi vaksinere 48 personar med Pfizer. Om vi skal bruke dei 11 AstraZeneca vaksinene vi har liggjande i kjøleskapet, veit vi ikkje noko om ennå. FHI, Helsedirektoratet og Legemiddelverket ser på saken i Noreg i tillegg til at Europeisk vaksinesenter og Verdens Helseorganisasjon (WHO) jobbar med saken saman med mange andre nasjonar. Eg er overbevist om at dersom vi får godkjenning for å starte opp igjen med AstraZeneca vaksine, så vil det vere når dei kan sei at den er den tryggaste og mest undersøkte vaksina av dei alle.

Med helsing
Anne Ruth Syrtveit Mikalsen

Veke 10 (8. - 12. mars) 
I veke 10 var det 30 personar som fekk Pfizer si Covid-19 vaksine. Dei fleste av desse personane fekk dose nummer 2 og er dermed no fullvaksinerte. Det var nokre få nye som fekk si fyrste vaksine. Vi har kome ned til aldersgruppa 82 år på vaksinering av eldre.
I tillegg var det 99 personar som fekk AstraZeneca vaksine i veke 10. AstraZeneca vaksina vart satt onsdag 10.03.21, og denne vart gjeven til personar under 65 år.

AstraZeneca vaksina har vore ei vaksine som det har vore utfordringar for oss i helsevesenet å handtere på rett vis. Vaksina har gjennomgått grundige testar og er funne å ha like god effekt mot alvorlig Covid-19 sykdom, som dei andre vaksinene. Men den var ikkje testa på så mange eldre før den kom på den norske marknaden.  Vaksina vart difor fyrst godkjent for personar i aldersgruppa 18-64 år. Dei fyrste dosene vi fekk skulle brukast til helsepersonell. Deretter skulle andre personar under 65 år også få vaksina etter ulike kriteriar. På ettermiddagen tysdag 09.03.21 kom det melding om at vaksina no var godkjent for alle personar, uavhengig av alder. Vi hadde allereie kalla inn dei som skulle ha vaksine til onsdag 10.03.21, vi kunne ikkje gjere om på dei listene, det vart for mykje arbeid. Vi valte difor å halde på dei fyrst innkalla personane. Den 10.03.21 satte vi difor 99 AstraZeneca vaksinedoser på helsepersonell som arbeidar i Kviteseid og andre personar som bur i Kviteseid kommune. Vi hadde difor totalt vaksinert 209 personar med AstraZeneca vaksina (110 i veke 9 og 99 i veke 10) då vi fekk meldinga torsdag 11.03.21 om at all vaksinering med AstraZeneca skulle avventast inntil det var avklart om det var ein samanheng mellom AstraZeneca og nyleg meldte alvorlige sjukdomar hos vaksinerte personar. Det er snakk om friske personar under 50 år som har blitt sjuke i form av blodpropp og blødning. Er det biverknad eller er det tilfeldighet? Det spørsmålet er enno ikkje avklara. Vi har 11 vaksiner ståande i kjøleskapet på helsesenteret. Dersom det blir opna opp for å vaksinere med AstraZeneca vidare så vil desse dosene bli brukt før 05.04.21. Etter den datoen er dei for gamle og må kasserast.
Eg er sikker på at FHI, Helsedirektoratet og Legemiddelverket gjer ein grundig jobb med å avklare om vaksina er sikker eller ikkje. Inntil vidare er alle som har fått AstraZeneca vaksina, inkludert dei i Kviteseid, bedne om å være ekstra merksame på biverknader. Dei vanlege biverknadene for både Pfizer og AstraZeneca vaksinene er feber, hodepine, muskelverk og leddsmerte. Dette er ikkje noko å vere engstelege for, Paracet plar vere til god hjelp. Dei som derimot opplever kraftig hodepine, betydleg redusert allmenntilstand og blåmerker på huden dei fyrste 2 vekene etter vaksineringa, ynskjer vi skal kontakte lege/legevakt for å diskutere situasjonen og evt få tatt ein kontroll.

Det er viktig at vi held fram med vaksineringa slik at vi kan få til ei normalisering av samfunnet igjen.

Helsing Anne Ruth Syrtveit Mikalsen

Har du fått SMS om å lese informasjonsskriv frå kommunen? Du finn dette her. 

Veke 9 (1. - 5. mars)
110 personar  har fått fyrste dose AstraZeneca vaksine. Alle desse er 64 år eller yngre. Andre dose AstraZeneca vaksine får ein etter 9-12 veker. 41 personar har fått andre dose Pfizer vaksine og er fullvaksinert. 5 var helsepersonell, resten var innbyggjarar i aldersgruppa 81-95 år.

Veke 8 (22. - 26. februar)
I dag har vi vaksinert 43 personer med dose 2 av Pfizer vaksinen mot Covid-19. Ingen har fått starta opp ny vaksinering i dag.
Neste veke er det også fleire som får dose 2 av Pfizer vaksinen, ingen får starte på vaksinering den veka heller med Pfizer. I tillegg vil vi neste veke få 100 doser  med AstraZeneca vaksiner. AstraZeneca vaksinen er berre godkjent for personar som er 64 år eller yngre, og dei må heller ikkje ha nokon tilleggsrisiko/sykdom. Vi er ikkje ferdige med vaksinering av alle dei eldste innbyggjarane ennå, men på bakgrunn av vaksineleveransen må vi gå ned til yngre personar. Når vi får meir vaksine som kan brukes til eldre, så vil vi fortsette vaksineringa av dei eldste.

Veke 7 (15.-19. februar) 
Det er sett 42 doser denne veka. 23 personar fekk fyrste dose og 19 personar fekk andre dose. Desse 19 er dermed ferdigvaksinerte.
I Kviteseid kommune har totalt 162 personar starta på vaksinasjonsprogrammet mot Covid-19 viruset. Av desse 162 personane er 53 personar fullvaksinerte.
I veke 8 og veke 9 får vi tildelt 42 doser kvar veka. Dette vil berre dekke dei som skal ha dose nr 2. Vi planlegg difor ikkje at nokon nye personar får vaksine dei komande 2 vekene. 
Alle på KOS og alle i aldersgruppa 85 år og eldre har no fått starta på vaksineringa, eller fått tilbud om vaksine. 
Vi har starta å vaksinere nokre få personar i aldersgruppa 75-84 år. Dei fleste 84 åringar og nokre 83 åringer har fått starta vaksineprogrammet. Det er nokre få andre som og har fått vaksine, inkludert nokre på 80 år. Dette er folk som har vore i stand til å stille opp til vaksinasjon på kort varsel når ein person som skulle ha vaksina ein dag ikkje har kunne møte. 

Veke 5 og 6 (1.- 12. februar 21)
I veke 5 var vi på tre stader og vaksinerte. Vi var på Midtsundtoppen, på KOS og i Kviteseidhallen. Vi måtte fordele oss på torsdag 4/2-21 og fredag 5/2-21 for å få logestikken til å gå opp. 10 personar fekk si dose nr 2, og vart fullvaksinerte, og 44 personar fekk si fyrste vaksine.

I veke 6 var vi to stader for å vaksinere, KOS og Kviteseidhallen. Alle vaksinene vart gjevne torsdag 11/2-21. 13 personar fekk vaksine for 2. gong og 42 fekk vaksine for 1. gong. No har alle over 85 år i kommunen fått vaksine, eller fått tilbod om vaksine, fyrste gongen. Vi har starta med nokre få personar i aldersgruppa 75-84 år, men det vil ta tid før vi er ferdige med denne aldersgruppa, dersom vi ikkje skulle få tildelt større mengde vaksinedose frå Folkehelseinstituttet. Vi håpar på store mengder og har meldt ifrå at vi vil klare å ta hand om 400 vaksinedoser i veka, om vi skulle vere så heldige at vi får det tildelt.
Totalt er 34 personar ferdigvaksinerte og 104 personar har fått starta på vaksinering med fyrste dosen så langt. Neste veke får vi tildelt berre 42 dosar. Omlag halvparten vil gå til å ferdigvaksinere personar som fekk den fyrste vaksinedosa for tre veker sidan.

Veke 4 (25. - 29. januar 21) 
Vi fekk tildelt 30 vaksinedosar denne veka.
28/1-21 vart dei fyrste 11 innbyggjarane i Kviteseid fullvaksinert. I tillegg vart 19 tildelt si fyrste vaksine. Dette var 9 helsearbeidarar og 10 bebuarar på KOS og Midtsundtunet. No er alle som bur på KOS, og som ynskjer vaksine, fått starta på vaksineringa.
Oscar Hendriks var fyrste legen som fekk vaksine, sjå bilete.
Neste veke vil hovedfokuset vere dei 12 personane som skal ha si andre dose og dei som bur på Midtsundtoppen / Midtsundtunet og er over 85 år.

23.01.21 
07.01.21 vart 11 innbyggjarar i Kviteseid vaksinert. Alle bur på KOS. 
14.01.21 vart det sett 12 nye vaksiner. Desse vaksinene vart fordelt mellom 10 bebuarar på KOS og to helsearbeiderar. 
21.01.21 vart det sett totalt 12 nye vaksiner. Målet var å sette 18 vaksiner, men grunna tekniske problem, gjekk seks vaksiner tapt. Dei 12 vaksinene vi fekk satt, vart fordelt på tre helsearbeiderar, seks bebuarar på KOS og tre innbyggjarar i kommunen. Etter planen skulle vi vore ferdig på KOS i dag, og hadde derfor kalla inn nokre andre innbyggjarar i kommunen. Sidan vi mista seks av dosene, er vi ikkje ferdige med KOS ennå. Dei resterande beburarane på KOS som ynskjer vaksine, får den neste veke. Neste veke vil vi også starte med dose to på dei som fekk vaksine i fyrste veke. Helsing Anne Ruth Syrtveit Mikalsen

21.01.21 Er du usikker på om du ynskjer å ta vaksina? Vil du vite meir om dei ulike vaksinene? Les kva kommuneoverlege Anne Ruth Syrtveit Mikalsen skriv om vaksina og biverknader her. 

Veke 3 (18. - 22. januar 21)
Etter planen får Kviteseid kommune tre hetteglas med vaksine. Det betyr at i løpet av veka vil alle bebuarar på KOS som ynskjer vaksine, ha fått fyrste dose. 

Veke 2 (11. - 15. januar 21)
Denne veka blei det vaksinert 12 personar. 10 av desse var bebuarar på KOS, medan 2 var helsepersonell. 

09.01.21 
Torsdag 7. januar 2021 var historisk i Kviteseid. Då vart den fyrste Covid-19 vaksina sett i kommunen. Det var Inga Sandland som fekk fyrste vaksina kl 11:45.
Det var ei stor ære for oss i vaksinasjonsteamet å få vere med på dette arbeidet. Vi har førebudd oss i mange månadar med tankar kring vaksinering, og intensiv førebuing i konkrete vaksineplanar dei siste vekene.

Vi har fått tildelt 10 vaksinar denne fyrste veka. Ein kan klare å trekke ut 5-6 dosar av eit hetteglas berekna til 5 vaksinedosar. Vi har no vaksinert 11 av bebuarane på KOS denne fyrste veka. Neste veke fortsett vi med vaksinering av bebuarane på KOS. Vi får tildelt 10 dosar då også. Vi håpar vi klarar å vaksinere 12 personar med desse 10 dosene.

Neste veke skal vi også starte vaksinering av helsearbeidarar som står i fare for å bli smitta i kontakt med pasientar på arbeid, og vaksinering av helsearbeidarar som har kritiske funksjonar i helsevesenet i kommunen. Vi har lov til å bruke 20% av vaksinedosene vi får tildelt på helsepersonell. Det betyr at vi neste veke vaksinerar 2 helsearbeidarar i kommunen og 8-10 bebuarar på KOS. Det er strenge kriterier for val av kven desse personane skal vere. Vi jobbar nå med den prioriteringa. Prioriteringslista for fordeling av dei fyrste 24 vaksinedosene til Helsepersonell er føretatt mellom einingar og yrkesgrupper, men det er ikkje bestemt kven desse personane er ennå. Det arbeidet må gjerast i løpet av dei fyrste dagane av neste veke.
 

Helsing

Bjørn Nordskog, ordførar
Anne Ruth Syrtveit Mikalsen, kommuneoverlege

17.12.20
Koronavaksinasjon er ein del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunane skal tilby innbyggjarane vaksinasjon. Det vil seie at du vil få tilbod om vaksine i kommunen du bur i, sjølv om du har fastlege i ein annan kommune. Noreg vil få tilgang på fleire ulike typar vaksine, men det er ennå usikkerheit knytt til kor raskt vi får vaksinene og kan tilby dei til anbefalte grupper. 

Kommunen planlegg nå gjennomføring av vaksinasjon. Informasjon om arbeidet vil bli lagt ut på denne sida, etter kvart som den er klar. 

Det er per i dag ikkje naudsynt å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste for vaksine. Dersom du er prioritert, og når det blir din tur, vil det kome informasjon om kva du skal gjere for å få tilgang til vaksine. 

Koronavaksine og vaksinasjon er gratis. 

Koronaviruset gjev infeksjon i luftvegane. Dei fleste får ingen eller milde symptom, men nokon blir alvorleg sjuke. Dei eldste og dei som har einskilde andre sjukdommar frå før har størst risiko for å få alvorleg sjukdom.  

I starten vil det ikkje vere nok vaksine til alle som blir anbefalt koronavaksine. Basert på råd frå Folkehelseinstituttet har Regjeringa gjeve følgjande prioritering. Dei øveste er prioritert fyrst:

 • Bebuarar i sjukeheim og omsorgsbustader
 • Eldre over 85 år 
 • Eldre over 75 år og deretter dei over 65 år 
 • Personar 18–64 år med ein eller fleire nærare spesifiserte sjukdommar som dei har frå før. 

Førebels er ikkje helsepersonell prioritert høgare enn desse gruppene, men dette kan endre seg dersom smittepresset aukar, og dersom smittesituasjonen i helseinstitusjonane endrar seg. 

Her kan du lese meir om koronavaksine i Noreg. 

Film: Slik blir koronavaksiner godkjent. 

Oversikt over prioriterte grupper i Kviteseid kommune 

Informasjonsskriv til bebuarar på KOS - tilbod om vaksinasjon 

Informasjon om testing, karantene og isolasjon

Legekontoret gjennomfører testing kvar vekedag frå kl. 11:00.
Du må avtale time på førehand, og oppgje kvifor du ynskjer å bli testa.
Ring legekontoret på tlf. 350 68 250 for å bestille time.

Du bør be om testing dersom: 
- du har akutt luftvegsinfeksjon eller andre symptom på covid-19.
- du kan ha blitt smitta med covid-19, anten som nærkontakt eller etter
reise i raudt eller gult land dei siste 10 dagane.

Lurar du på korleis du skal bruke munnbind? Les meir om dette her.

Lurar du på om du skal vera heime frå jobb eller skule og om du treng å teste deg? Klikk her. 

Lurar du på om barnet ditt kan i barnehagen eller skule? Klikk her. 

NYTT 31.03.21 Risikovurdering for Kviteseid kommune

Veke 2 t.o.m. veke 13: Kviteseid kommune er i risikovurderinga på nivå 1

Alle kommunar skal ein gong i veka gjere ei risikovurdering av sin kommune. Frå og med no vil vi offentleggjere denne vurderinga på kommunen si heimeside i slutten av kvar veke.

Kort fortalt så byggjer ei slik vurdering på tre tilhøve:

 • Den epidemiologiske situasjonen (nye smitteutbrudd i kommunen)
 • Potensial for smittespreiing (det såkalla R-talet for fylket vårt)
 • Forventa sjukdomsbyrde i tida framover

Kvar veke vil eg ut frå desse kriteria sette ein smitterisikovurdering for Kviteseid kommune.

Det er 5 ulike nivå:

Nivå 1 er kontroll

Nivå 2 er Kontroll med smitteklynger

Nivå 3 er aukande spreiing

Nivå 4 er utbredt spreiing

Nivå 5 er ukontrollert spreiing

Legekontor, helsestasjon og jordmor

04.01.21 Anne Ruth Syrtveit Mikalsen er tilbake i 50% administrativt arbeid som kommuneoverlege. Ho skal kontaktast ved spørsmål om smitteverntiltak. Oscar Hendriks fungerer som vikar for henne ved behov. 

Vi ber alle om å følgje FHI sine smittevern anbefalingar. På legekontoret tar vi berre i mot 5 personar om gongen på venterommet. Vi anbefalar alle om å bruke munnbind ved besøk på helsesenteret.

21.12.20 

Frå 22.12.20 er legekontoret bare opent for øyeblikkeleg hjelp. Dersom dette fører til endringar for deg og din time, vil du bli kontakta. Har du behov for øyeblikkeleg hjelp, skal du ikkje nøle med å ta kontakt med legekontoret. Det er opent for Korona-testing kvar dag kl. 11:00. Hugs å ringe for å bestille time for testing på førehand. Grunnen til denne endringa er prioritering av arbeidsoppgåver knytt til Korona-pandemien og førebuing av vaksinasjon.

Kviteseid legekontor 18.11.20
- Kontoret held opent for pasientar og for telefonar kl 08.15-11.00 og kl 13.00-15.00 alle kvardagar.
- Etter 8 månadars tid er no venterommet endeleg teken i bruk at. Hugs å bruk handdesinfeksjon som står utanfor rommet før du gjeng inn i rommet. Ikkje ha med fleire personar inn til kontroll/venterom enn det som er naudsynt. Det skal til ein kvar tid maksimalt vere 7 personar inne på venterommet. Dersom det er fleire personar til stades på venterommet, sei ifrå til resepsjonen om at du er komme og vent i bilen til du blir oppringt på mobilen om at du kan komme inn.
- Blodprøver vert teken alle vekedagar, utanom fredager, i tidsrommet 08.15.11.30. Ein må ha avtalt tidspunkt på førehand for å få tatt blodprøver.
- Kviteseid legekontor er no i drift med 2 faste leger og 2 vikarleger. Vi gir tilbud om for ordinær konsultasjon, telefonkonsultasjon og videokonsultasjon. Ikkje alle legane er tilgjenelege alle dagane, dette av omsyn til helsestasjonslege funksjon, tilsynslegeoppgave på KOS og andre kommunale oppgåver. Kommuneoverlegen har mykje av tida sett av til å svare på spørsmål om smittevern og førebu kommunen på smitte. Det er difor ikkje sikkert at alle kan få samtale med eller time hos den legen ein ynskjer. Ber om forståelse for dette.
- Alle som har symptom på luftvegssmitte må ringe på førehand og informere om dette. Dei pasientane vert teken inn på eit eige smittevernrom og smittevernutstyr vert nytta. Pasientar som kjem til kontoret og har vore i andre område av landet, der det er høgare forekomst av smitte dei siste 10 dagane, skal informere om dette. Både pasient, lege og medarbeidar vil da ha på seg munnbind under kontakten. Ein må og ha på munnbind mens ein sit på venterommet i disse tilhøva.
- Kvar dag vert det teken koronaprøve av dei som treng det i 11-tida. Ein må ringe på forhand og gjere avtale slik at vi får nausynte papirarbeid og andreførebuingar klare før ein kjem til prøvetakning. Det er lav terskel for å ta prøve, men alle må ta kontakt fyrst.
Helsing
Anne Ruth Syrtveit Mikalsen 
Kommuneoverlege i Kviteseid 
Vi oppmodar pasientar til å nytte e-melding for reseptar og andre førespurnader via Helsenorge.no.

Helsestasjonen 

Helsestasjonen vil nå vera tilbake til nærmast normal drift, med dei nødvendige smitteverntiltak som er påkrevd.
Småbarnskonsultasjonar (0-5 år) vil gå som normalt .
Når det gjeld skulehelsetenesta avtalast konsultasjonar etter behov.
Helsestasjon for ungdom vil ikkje ha drop-in, men det kan avtalas time ved behov.
Me ber dykk følgje instruksane som står på inngangsdøra når de kjem til konsultasjon. Venterommet er ikkje opent.
Du skal ikkje koma dersom du har symptom på luftvegsinfeksjon. Då avtalar vi ny time.
Me oppmodar til ikkje å ta med søsken, dersom det er mogleg å unngå.

Beste helsing Tone og Vivian
Tlf. : 97176454/ 90686159

Er du gravid? Her kan du lese meir om råd til gravide og ammande

Informasjonsplakat frå helsestasjon og jordmor 

Her kan du som tilsett lese oppdateringar i Koronarettleiaren. 

NYTT 31.03.21 Besøk på omsorgssenteret (KOS), Midtsundtoppen, Lundenjordet og Midtsundtunet

31.03.21 Besøk til dei som bur i Kviteseid Omsorgssenter og i omsorgsbustad i Kviteseid kommune
Det er mange spørsmål og mange vanskelege reglar å halde seg til når det gjeld besøk på sjukeheim og i omsorgsbustadar i desse Koronatider. Eg har forsøkt å sjå på reglane og lage ei oppsummering. Reglane endrar seg stadig, men her er det eg har funnet i dag 30/3-21. Ein kan finne opplysningar på blant anna desse tre nettsidene «regjeringen.no», «fhi.no» og «helsedirektoratet.no». Dersom det blir lokale reglar for Kviteseid kommune, vil du finne dei på sida her. 

For å ta det enklaste fyrst, alle besøk er mellom friske personar. Personar som er i isolasjon, karantene, ventekarantene eller ikkje føler seg i form skal ikkje dra på besøk og heller ikkje ta imot besøk.

Omsorgsbustadar er å rekne som private bustadar og det er ikkje kommunen som bestemmer kven som kan vere på besøk eller ikkje. Den som bur i ein omsorgsbustad bur i ein privat bustad, og har både ansvar og styrerett sjølv. Der det derimot er fellesrom så er det berre dei som bur i omsorgsbustaden som kan vere tilstades, ein person som er på besøk til fru A skal berre besøke fru A og ikkje fru B og fru C samstundes berre fordi dei har eit felles opphaldsrom. Dersom nokon skal ha besøk så skal det skje på bebuarens rom eller i leilegheita. 

Det er mykje smitte i Noreg no, og sjølv om det ikkje er påvist smitte i Kviteseid så er det helt klare nasjonale føringar på besøk. Alle er vi oppmoda til å ikkje dra på besøk til andre. Samstundes er sosial isolering viktig å motarbeide. Oppmodinga er ganske enkelt maksimalt 2 besøkande, ikkje 2 om gangen, men 2 totalt. Dette er heilt klare anbefalingar.

Det er mange som bur i kommunea med mykje høgare smittetrykk enn det vi har her i Vest-Telemark. Når ein har fri frå jobb er det sjølvsagt freistande å dra på besøk til dei som det er lenge sidan ein har sett. Mange av kommunane med høgt smittetrykk har fått ekstra innskjerpa reglar på grunn av smittetrykket. Det er viktig at ein tek omsyn til dette. Vi har i Kviteseid ikkje nedlagt besøksforbod, men vi forventar at folk tek omsyn til og ivaretar dei nasjonale føreskriftene og i tillegg opprettheld dei vedtaka som gjeld der dei kjem frå. Mange personar bur i kommunar der dei er sterkt oppmoda til å ikkje dra på besøk til andre. Dette vil då også være ei sterk oppmoding til å ikkje dra på besøk til nokon i Kviteseid

All kontakt mellom folk er anbefalt til å vere på 2 meters avstand, elles må ein ha på seg munnbind. Dersom ein bur aleine, slik som dei fleste på sjukeheim og i omsorgsbustad gjer, så har ein moglegheit til å ha 2 besøksvener som kan vere nærare enn 2 meter, men dette skal vere dei samme personane over langt tid, og dei 2 skal heller ikkje ha kontakt med mange andre.

Dei som kan ta imot besøk utandørs, er oppmoda til å gjere det. Det vil seie dersom helsetilstanden og været er bra nok til å møtast utandørs, så er det anbefalt. Det er vanskelegare å smitte nokon i lufta utandørs enn inne i eit rom. Dette krev sjølvsagt at ein er påkledd i tråd med vertilhøva. Det å stå inne mens besøket står ute og at ein snakkar saman gjennom vindauget er ikkje noko god løysing. Det vil truleg gjere at den som står inne er for lite kledd og vil vere i trekk.

Dersom ein skal ha besøk av nokon som ikkje er definert som dei 2 nærkontaktane, skal dei ha på seg munnbind og halde 2 meters avstand. Dersom dette er ein person som kjem frå eit område med høg smitterisiko, definert som smitterisikonivå N3, N4 eller N5, er ein sterkt oppmoda til å ikkje gjennomføre besøket i henhald til nasjonale føringar. «Reiser i påska» seier klart at ein ikkje skal besøke eller ha omgang med folk der ein drar til, dersom ein drar på hytteferie eller anna fritidsreise.

Dersom både den som får besøk og den som kjem på besøk er vaksinert, og det har gått minst 3 veker frå fyrste vaksinedose, kan ein få lov til å være tettare på kvarandre og å ikkje ha på munnbind.

Dei som ynskjer å besøke nære familiemedlem som ligg for døden, er det sjølvsagt langt åpnare reglar for. Her vil ein jobbe for å få organisert besøk så langt som mogleg.

Helsing Anne Ruth Syrtveit Mikalsen, kommuneoverlege 

04.03.21 Samtlege av bebuarane på Kviteseid omsorgssenter (KOS) er nå fullvaksinerte. Vi kan derfor opne for meir besøk.

Vi har sidan nyttår hatt besøksrestriksjonar, på bakgrunn av aukande smitte i Noreg etter jol og nyttår. Vi vil nå opne igjen for meir besøk hos bebuarane. Vi har forståing for at pårørande og bebuarar saknar sine nære, men vi ynskjer framleis at besøkande er varsame og det er viktig at besøkande viser omsyn og følgjer desse smitteverntiltaka:

 1. Du må ikkje ha symptom på Covid-19 sjukdom. Du må heller ikkje vera nærkontakt til person med påvist smitte.
 2. Du bør bruke munnbind under heile besøket.
 3. Ha god handhygiene.
 4. Hald avstand. Ingen klemming eller handhelsing, før både bebuar og besøkande er fullvaksinert.
 5. Besøkande til bebuarar som ikkje er vaksinert, må vera ekstra varsame.
 6. Når både bebuar og besøkande er fullvaksinert, treng de ikkje bruke munnbind.
 • Alle må ringe på førehand og avtale besøkstid. Telefontid for avtale om besøk er mellom kl 10:00-11:00 eller kl 16:00-17:00. Ring: 409 00 279.
 • Kvar bebuar kan ha totalt 2 besøkande om gongen, som må kunne halde avstand.  Det kan vera inntil 5 besøkande ute.
 • Vi har kviletid mellom 13:00-16:00, dvs. ingen besøkande i kviletida.
 • Ring på ringeklokke ute når du kjem, personalet møter deg ved inngangen.
 • Alle oppmodast til å bruke munnbind under heile besøket og halde avstand til personalet og bebuar.
 • Ingen servering av drikke eller mat. Besøkande kan ta med seg blomar, blad og gåver til pasient, men ikkje ete måltid saman.
 • Skriv namnet ditt i besøkslogg når du kjem i gangen.
 • Gå rett til bebuar sitt rom, ikkje opphald dykk i fellesareal.
 • Du kan ikkje komme på besøk om du har symptom på forkjølelse, sår hals, feber, hoste, hovudverk etc.
 • Om du utviklar symptom innan 48 timar etter du har vore på besøk på KOS, kontakt oss, då vi må vere merksame på symptom hos bebuar du har vore på besøk hos.
 • Hugs avstand og god handhygiene!
 • Eigne retningslinjer for besøkande til terminale pasientar. Dette avklarast med personalet.

Takk for at du bidrar til, at vi kan halde godt smittevern!

04.01.21 Jamfør nye nasjonale smittevernreglar er det nokre endringar kring besøk på Kviteseid omsorgssenter (KOS) og i dei kommunale omsorgsbustadane (Lundenjordet, Midtsundtoppen og Midtsundtunet).
Kvar bebuar vil kunne ha 1-2 faste besøkande. Pårørande vil bli kontakta for å organisere dette. Terminale pasientar vil kunne ha besøk av fleire. I fyrste omgang vil endringa gjelde fram til 18. januar 2021. 

05.01.21 Reglar knytt til besøkande på KOS
Vi må ta omsyn med tanke på smittevern. 

Retningslinjer for besøk:

- Alle må ringe på førehand og avtale besøkstid. (Vi fører besøkslogg, dette for oversikt ved ev. smittesporing)
- Telefontid, for avtale om besøk: Føremiddag: Kl 10.00-11.00 Ettermiddag: Kl 16.00-17.00
- Kviletid mellom kl. 13:00 og 16:00 (ingen besøk) 
- De må ringe på ringeklokka ute og vente til personal møter dykk ute
- Besøkande må gå rett til rommet til den dei skal besøke, ikkje opphalde seg i fellesareal
- Vi kan desverre ikkje servere kaffi/kake/mat, men om de ynskjer kan de ha med medbrakt, og drikke/ete sammen med pasient/bebuar. Hugs pappkrus/tallerken om nødvendig.
- Ved våking over terminale får pårørande servering
- Berre 1 besøkande inne hjå bebuar om gongen
- Maks 5 besøkande ute
- Hald 1 meter avstand og god handhygiene
- Personar som kjem frå "raude område" må bruke munnbind. 
- Dersom du har vore i kontakt med ein person smitta av Covid-19, kan du ikkje koma på besøk. 

Informer gjerne vidare til familie, vener, og bekjente om retningslinjene vi har. 

Hugs å bare kome på besøk dersom du er heilt frisk, og ikkje har hatt symptom på luftvegsinfeksjon på min. 24 timar.

Med helsing einingsleiar Elise og fagsjukepleiar Helene

Ved spørsmål kring besøk på KOS ta kontakt på tlf.: 40 90 02 79

Barnehage, skule og kulturskule

19.01.21 SKULE Frå onsdag 20.01.21 er det nasjonale vedtaket om raudt nivå på ungdomskulen oppheva. Ungdomsskulen i Kviteseid går derfor tilbake til gult nivå, slik det var før joleferien. 

04.01.21 SKULE Brev til heimane om skulekvardagen framover - raudt nivå for ungdomsskulen 

04.01.21 KULTURSKULEN Det vil ikkje blir fysisk undervisning i kulturskulen i fyrste omgang fram til 18.01.21. Alle elevar/heimar vil bli kontakta i løpet av veke 1. 

04.01.21 SKULEN I tråd med nasjonale føringar, vil ungdomsskulen gå over til raudt nivå tysdag 05.01.21. Heimane vil få meir beskjed frå skulen kring dette i løpet av dagen, 04.01.21. På raudt nivå skal også alle elevar møte på skulen, men det kan vera nokre mindre unnatak. Dette vil i så fall heimane og elevane få beskjed om. Barneskulen (1.-7. trinn) og barnehagane held fram på gult nivå. Det vil seie at det er same smittevernreglar som før joleferien. Vi minner om å halde eleven/barnet heime ved sjukdom og god handhygiene. 

15.12.20 Kontinuitetsplan for skule og barnehage under Covid 19 - pandemien 

19.11.20 Brev til foreldre og føresette i skule og barnehage 

13.11.20 Retningslinjer frå Vestfold og Telemark fylkeskommune kring skuleskyss

01.09.20 Brev til foreldre med barn over 10 år om sjukdom og korona PDF document ODT document

01.09.20   Brev til foreldre med barn under 10 år om sjukdom og korona PDF document ODT document

27.08.20 Informasjon frå fylkeskommunen om skyss og smittevern 

20.08.20 Beredskapsplan for barnehagane ved Covid-19 pandemien

20.08.20 Beredskapsplan for skulen ved Covid-19 pandemien 

17.08.20 Rutinar ved levering og henting i barnehagen på "gult nivå"

11.08.20 Her finn du informasjonsbrev til føresette ved skulestart om smittevern. PDF document ODT document  

Skular og barnehagar skal følge ein trafikklysmodell (grønt, gult og raudt nivå) med tanke på grad av smitteverntiltak. Ved oppstart av barnehage- og skuleåret 2020-2021, skal alle barnehagar og skular i Noreg vera på gult nivå. Du kan lese meir om dette i smittervernrettleiarane, som det er lenkja opp til under. 

Her kan du lese smittevernrettleiaren for barnehagen 
Her kan de lese smittevernrettleiaren for 1.-7. trinn
Her kan du lese smittevernrettleiaren for 8.-13. trinn 

Vy har laga rutiner for smittevern på skulebussene. Du kan lese dei her. 

Tenestekontoret

Dersom du søkjer/har søkt om ei teneste frå og med 16.3.2020, vil tenestekontoret i utgangpunktet ta kontakt med deg pr. telefon og avklare hastegrad. For nokon vil tenesta måtte vente, mens andre kan trenge å få styrka tilbodet sitt. Kommunen må prioritere ressursane til dei mest sårbare og trengande av helse- og omsorgstenester.

Dersom du har spørsmål om tenestetilbodet i Kviteseid kommune, kan du ringe: 

Anne Asprusten tlf. 472 61 759
Kristin Jacobsen tlf. 408 01 843
Reidun Øverland tlf. 977 90 476

Psykisk helse og rus

I tråd med FHI sine tilrådingar, er det nokre endringar i tilbodet vårt:

 • Dagsenteret vert stengd t.o.m. 18. januar
 • Samtaler vil gjennomførast per telefon eller utandørs om mogleg

Vi minner alle om å følgje nasjonale smittevern råd.

Med ønske om godt nytt år fra oss!

Fysioterapi

Fysioterapitenesta har opna for ein-til-ein konsultasjonar. Gruppetimar er inntil vidare framleis avlyst. 
Kontakt ein av fysioterapeutane våre ved behov eller spørsmål. 

Helene Todal Skindalen tlf. 971 94 993
Vegar Ulsrudstuen tlf. 967 55 790 
Tina Rothstein tlf. 992 26 209

Informasjon og råd til barn, unge og familiar

Kjære barn, unge og familiar i Kviteseid kommune!

Her har vi samla informasjon og råd om korleis vi kan møte kvarandre og snakke saman.

Helsing frå Guro Anna Wyller Odden
Psykolog i kommunen

For barn og unge:

Mange barn og unge har spørsmål om Koronaviruset. I denne informasjonsfilmen svarar lege Helen i Helsedirektoratet på spørsmål. 

Informasjon og gode råd finn du også her.

Har du bruk for å snakke om korleis du har det, kan du ringe eller chatte på Kors på Halsen eller chatte på Snakk om psyken.

Alarmtelefon for barn og unge: 116 111

Mistenker du at eit barn ikkje har det bra? Kjenner du at det ikkje er trygt i heimen din? Både vaksne, barn og unge kan ringe barnevernet sin døgnopne alarmtelefon for råd og rettleiing.

For foreldre og omsorgspersonar

Det er viktig å gje påliteleg og forståeleg informasjon til barnet, tilpassa barnet sin alder. Barn får med seg mykje, både av det vi vaksne snakkar om, og frå tv, radio, avisforsider og sosiale medier. Dei kan setje saman informasjon på eigne måtar og fylle ut med fantasien, der dei ikkje har opplysningar. Barn og unge kan ha mange spørsmål, og kan trenge hjelp frå vaksne til å sortere og setje saman eit realistisk bilete av situasjonen. Alderstilpassa informasjon kan oppklare misforståingar og trygge. Her er vanlege spørsmål frå barn om korona, og korleis ein kan svare på dei.

Når barn uroar seg og er redde, er det også viktig at vi vaksne skapar trygghet og formidlar håp. Meir om korleis møte barn som er redde for koronavirus, finn du her.

For at barn skal ha det bra, er det og viktig at vi vaksne tar vare på oss sjølve og finn aktivitetar som gjev oss næring og energi. Her er råd til foreldre om korleis stå stødigare i ei usikker tid og korleis snakke med barn om koronaviruset.

På helsenorge.no finn de råd om korona til foreldre, barn og gravide. Sjå Helsenorge.no 

NYTT 10.03.21 Kviteseidhallen

10.03.21 Under føresetnad at det fortsatt blir gjenomført smitteverntiltak som god avstand, reingjering/spriting av utstyr etter bruk, god handhygiene og halde seg heime ved sjukdom/symptom blir det opna opp for kor, korps, spinning og treningar for personar over 20 år. Dette er for dei som bur og oppheld seg i kommunen.Personar som kjem heim til påskeferien må opphalde seg i kommunen i 10 dagar før deltaking på dei opplista aktivitetane. 

20.01.21 Kviteseid kommune opnar Kviteseidhallen igjen for lokale treningar og fritidsaktivitetar for born og unge under 20 år. Dette gjeld for ordinær aktivitet internt i klubbar, lag og organisasjonar, men ikkje for kampar, cuper, stemne m.v. Vi opnar og styrkerom og spinningrom (for alle aldrar) med same reglar som tidlegare; max 5 personar.

Sjå elles retningliner i hallen.

04.01.21 I tråd med nye nasjonale føringar, er hallen stengt for all bruk av idrettslag, lag og organisasjonar og publikum for øvrig inntil ny beskjed blir gjeven. 

Informasjon til næringslivet

19.11.20 Informasjon kring smittevern på marknadar og liknande arrangement 

Lurar du på korleis ein skal forstå og legge til rette for avstandskravet på serveringstader, kan du lese her. 

NHO har utarbeida bransjestandardar for fleire næringar. Dei finn du her: 

Trygg camping 

Trygg servering

Trygg overnatting 

Kompensasjonskalkulator
Regjeringen tilbyr en kompensasjonsordning til bedrifter som lider økonomisk som følge av korona-krisen. Ordningen dekker opptil 90% av virksomhetens faste kostnader. Finn ut hvor mye du kan få i kompensasjon.

https://telemarknh.no/kompensasjonkalkulator/    

Her kan du lese om nasjonal krisepakke 3 frå regjeringa. 

Bibliotek

Biblioteket er stengt fram til 14.01.21. 

Du kan koma og låne bøker på biblioteket, men ikkje opphalde deg der, sjå film, bruke PC eller liknande 
Vi har vanlege opningstider, måndag, onsdag og torsdag kl. 12.00-18:00.

Smittevernreglar 
-Kom bare på biblioteket dersom du er heilt frisk og ikkje har eller har hatt symptom på luftvegsinfeksjon på 24 timar
-Bruk handsprit når du kjem inn på biblioteket og før bruk av sjølvbetjeningsautomaten
-Hald avstand til andre personar
-Toalettet er stengt for publikum
-Kontaktflater blir vaska regelmessig i løpet av opningstida

NAV Vest-Telemark

Lokasjonen i Kviteseid er stengt for drop in inn til vidare. Kontoret på Dalen er opent for drop-in måndag og torsdag kl. 10:00-14:00. 

Ved akutt hjelp for kommunale tenester i NAV, ring tlf.: 406 16 218 

Statlege tenester: Dersom du har ein fast kontaktperson, kan du skrive til han/henne i din digitale aktivitetsplan ev. ringe eller sende SMS. 

Du finn informasjon på www.nav.no

Er du arbeidsgjevar brukar du www.nav.no/bedrift eller ringer tlf.: 555 53 336.

Direktenummer til marknadskontakt for Kviteseid er Dag Tore Lid, tlf.: 412 23 954

IA-rådgjevar er Olav Aalandslid, tlf.: 994 49 230 

TELEFONLISTE KVITESEID- STATLEGE YTINGAR:

INGE TVEITO                     TLF 90470976

ANETTE TVEITA ØYA       TLF 41277059

KURT JOAR WRÅLID        TLF 90418138

LINDA HOVDEN                TLF 41277865

MARIE SELTVEIT               TLF 41219592

Gerd Kari Skaalen, NAV leiar  95832211

Solbjørg Frantzen, Ass. NAV leiar 90946708

Postadresse: NAV VEST-TELEMARK, HOTELLVEGEN 42, 3880 DALEN