Informasjonsside om Korona

Oppdatering om Koronavirus

Ein har for tida ein pandemi av koronavirus i verda, som kan gje alt frå lette forkjølelsessymptom til alvorleg lungesjukdom. For å unngå at helsevesenet får fleire kritisk sjuke enn dei har kapasitet til å behandle, er det naudsynt å begrense smitte.

Råd og tiltak vil endre seg etterkvart som situasjonen utviklar seg. For generell informasjon om viruset og nasjonale råd og tiltak sjå Folkehelseinstituttet sine temasider.

Det er viktig å halde fast på dei grunnleggjande smitteverntiltaka; hald deg heime om du er sjuk, vask hendene ofte og hald avstand. 

13.08.20. For tida rådar vi innbyggjarar I Kviteseid kommune å unngå reiser til områder i Noreg med høgt smittetrykk. Tilsette innanfor helse og omsorg oppmodast til å teste seg, dersom dei likevel har vore i område med høgt smittetrykk. 

Lurar du på om du bør testas? Her finn du kriteria 

Informasjon om heimekarantene og heimeisolasjon finn du her 

Informasjonstelefon om Korona: 815 55 015
Sentralbordet på kommunehuset: 35 06 81 00
Politikontakt Bjørn Håvard Olsen: 48 02 75 46

Kviteseid kommune ynskjer å kartlegge tilgjengeleg helsepersonell i kommunen. Du kan registrere deg her. 

Kommunens beredskapsråd møtast etter behov for å evaluere situasjonen og drøfte førebyggjande tiltak. Denne nettsida blir oppdatert med informasjon. 

NYTT 19.10 Informasjon om Koronasituasjonen, testing, når ein skal halde seg heime m.m.

Lurar du på korleis du skal bruke munnbind? Les meir om dette her. 

13.10.20 Informasjon om Covid-19 situasjonen i Kviteseid kommune og på KOS

Denne meldinga gjeld at ein nærkontakt til ein Covid-19 smitta person har vore på jobb på KOS. Nå er svaret på den andre Covid-19 testen av denne nærkontakten klar. Også denne testen er negativ. Dette er eg svært glad for. Den tilsette på KOS er fortsatt i fin form, men må vere i karantene i totalt 10 dagar, denne tida er snart over. Ingen i familien er i karantene. 

For Kviteseid kommune vil prøveresultatet seie at ingen tilsette på KOS treng å bruke munnbind på jobb lenger. Det vil også vere mogleg for pårørande å gå på besøk til dei som bur på KOS på vanlig «Corona-vis». Det vil seie besøk der avstand og hygieneråd blir ivaretatt og at ingen med feber eller symptom på luftvegsinfeksjon kjem på besøk. Vi ber pårørande om å avtale besøk med dei tilsette på KOS på førehand.

Venleg helsing
Anne Ruth Syrtveit Mikalsen
Kommuneoverlege i Kviteseid kommune

11.10.20 Informasjon om Covid-19 situasjonen i Kviteseid kommune og på KOS

Som mange har fått med seg, har ein tilsett på KOS vore i nærkontakt med ein Covid-19 positiv person. Personen med Covid-19 smitte er busatt i ein annan kommune. Den tilsette på KOS har 10/10-20  testa negativt på første prøve, men skal ta ei ny prøve om nokre dagar. Først dersom den prøva også er negativ, kan vi med sikkerheit sei at den tilsette ikkje blei smitta av den Covid-19 positive personen. Den tilsette og familien blir framleis tatt i vare av kommunen sine helsetenester. 

Dei som den tilsette har jobba saman med på KOS skal fortsette med bruk av munnbind på jobb inntil vidare. Dei den tilsette ikkje har jobba saman med, treng ikkje å bruke munnbind.

Det er fortsatt sterkt ynskjeleg å avgrense trafikken inn og ut av besøkande til KOS til vi veit at prøve nr. 2  også er negativ.

Hald avstand og syt for god hand- og hostehygiene.
Hald deg heime dersom du er sjuk. Hugs å ta prøve ved symptom på sjukdom. 

Med venleg helsing

Anne Ruth Syrtveit Mikalsen
Kommuneoverlege i Kviteseid

10.10.20 Informasjon om Covid-19 situasjon i Kviteseid kommune og på KOS

Ein tilsett på KOS har hatt kontakt med ein person i en annan kommune. Denne andre personen har i etterkant fått påvist smitte av Covid-19. Den tilsette på KOS er nå definert som nærkontakt. Det er tatt prøve for å teste ut om vedkomande har fått smitte. Den tilsette og familien har blitt satt i karantene og blir ivaretatt der.

Kollegane på KOS, som har arbeidd saman med den som er definert som nærkontakt, er ikkje satt i karantene. Dei er på jobb, men for å redusere ein eventuell smitterisiko, skal tilsette på KOS nytte munnbind på jobb inntil situasjonen er avklart. Det er ynskjeleg med minst mogleg trafikk inn og ut av KOS dei neste dagane. Eg ber difor pårørande til dei som er på KOS om å ikkje komme på besøk dersom det ikkje er heilt naudsynt.

Skulle det vise seg at den tilsette har fått Covid-19, vil vi måtte stenge KOS for besøk for ein periode. Vi må også sette fleire folk i karantene, og det vil bli tatt fleire testar av både tilsette og av bebuarar. Enn så lenge så må vi avvente prøvesvaret frå den tilsette.

Det er ikkje nokon grunn til å teste seg utan at ein har symptom. Men alle som bur i Kviteseid kommune må la seg teste dersom dei har symptom.

Vi i kommunen sitt smitteteam tar kontakt med folk fortløpande dersom det er behov for testingar og kartlegging. Alle dei som skal ta ekstra forhaldsreglar er allereie kontakta. Informasjonen her blir oppdatert så snart vi veit noko meir.

Hugs: Hald avstand, hygieneråd og hald deg heime om du føler deg sjuk.

Helsing

Anne Ruth Syrtveit Mikalsen
Kommuneoverlege i Kviteseid

Lurar du på om du skal vera heime frå jobb eller skule og om du treng å teste deg? Klikk her. 

Lurar du på om barnet ditt kan i barnehagen eller skule? Klikk her. 

15.09.20 Informasjon frå kommuneoverlege Anne Ruth Syrtveit Mikalsen 

Legekontoret gjennomfører testing kvar vekedag frå kl. 11:00.
Du må avtale time på førehand, og oppgje kvifor du ynskjer å bli testa.
Ring legekontoret på tlf. 350 68 250 for å bestille time. 

Alle som sjølv mistenker at dei er smitta av covid-19, kan be om å bli testa. 

Du bør be om testing dersom: 
- du har akutt luftvegsinfeksjon eller andre symptom på covid-19.
- du kan ha blitt smitta med covid-19, anten som nærkontakt eller etter
reise i raudt eller gult land dei siste 10 dagane.

Legekontor, helsestasjon og jordmor

Informasjon om Kviteseid legekontor 30.04.20

Etter mange veker med fokus på Covid-19 og den smittefaren den sjukdommen fører med seg, så må vi bevege oss tilbake til ein meir normalisert kvardag. Vi ynskjer meir kontakt med pasientane våre. Fortsatt må det prioriterast, men det er ynskjeleg med timebestillingar. Så vil vi kanskje måtte ha annan form for kontakt enn det vi til vanleg har. Det har vore færre som har kome til konsultasjon på legekontoret dei siste vekene. Vi har hatt mange fleire telefonkonsultasjonar enn vanleg og nokon har også fått forsøkt seg på videokonsultasjonar. Videokonsultasjon har faktisk fungert bra i mange tilfelle. Eg vil oppmode fleire pasientar til å tørre å bruke det. Det er enkelt å bruke dersom du har ein digital mobiltelefon eller har iPad. Analoge mobiltelefonar kan dessverre ikkje nyttast.

Nå må vi jobbe med å få fleire av pasientane med kroniske sjukdommar inn til kontrollane dei allereie skulle ha vore på. Vi har starta med innkalling av KOLS-pasientar og diabetespasientar til dei faste kontrollane. For at vi skal kunne ha desse kontrollane, så føreset det at ingen på legekontoret, verken tilsette eller pasientar, har teikn til feber eller luftvegssymptom. Alle må vere friske den dagen dei er på legekontoret og dagen før, for å få kome til ein kontroll. Alle får derfor spørsmålet om ein er frisk den aktuelle dagen og dagen før.

Tidlegere har blodprøvekontrollar vore «møt opp og meld deg i luka». Det går dessverre ikkje nå. Også for blodprøver så vil det i dag vere behov for å bestille time. Dette er fordi vi må forsikre oss om at det ikkje er spor til infeksjon hos pasienten og det er behov for å sluse personar inn slik at ikkje for mange er inne samtidig.

Dersom en blir akutt sjuk, så er situasjonen sjølvsagt annleis. Da ringer du legekontoret og informerer om din akutte sjukdomstilstand, i tillegg må du informere om du har/har hatt symptom på infeksjon eller ikkje. Dersom du har/har hatt infeksjonsteikn, så må vi sette i verk ekstra sikkerheitstiltak for å beskytte andre pasientar og for å beskytte dei som jobbar på legekontoret. Akutt sjuke pasientar skal sjølvsagt få hjelp, men det kan hende vi må tilpasse oss med tilrigging av smittevernutstyr for å kunne ta imot til timen.

Fram til nå har alle pasientar måtte vente ute i bilen ute på parkeringsplassen før dei slepp inn til time. Nå har vi organisert gangen slik at inntil 5 pasientar kan få vente der, men fortsatt må de ringe på mobilen og varsle at de har kome. Du ringer det vanlege telefonnummeret til legekontoret 350 68 250. Dette for å forsikre oss om at ikkje nokon gløymer smitteverntiltak og for å forsikre oss om at det ikkje er meir enn 5 personar tilstade i «vente-gangen» samstundes.

Vi veit at smitteverntiltaka må ivaretakast i svært lang tid framover. Vi må jobbe med å få dei andre pasientane også til nødvendige helsekontrollar. Helse er så mykje meir enn Covid-19. Vi må ikkje gløyme Covid-19, men vi må gje meir plass og spelerom til andre pasientar også.

Anne Ruth Syrtveit Mikalsen

Kommuneoverlegen i Kviteseid

Vi oppmodar pasientar til å nytte e-melding for reseptar og andre førespurnader via Helsenorge.no.

Helsestasjonen 30.04.20

Helsestasjonen vil nå vera tilbake til nærmast normal drift, med dei nødvendige smitteverntiltak som er påkrevd.
Småbarnskonsultasjonar (0-5 år) vil gå som normalt .
Når det gjeld skulehelsetenesta avtalast konsultasjonar etter behov.
Helsestasjon for ungdom vil ikkje ha drop-in, men det kan avtalas time ved behov.
Me ber dykk følgje instruksane som står på inngangsdøra når de kjem til konsultasjon. Venterommet er ikkje opent.
Du skal ikkje koma dersom du har symptom på luftvegsinfeksjon. Då avtalar vi ny time.
Me oppmodar til ikkje å ta med søsken, dersom det er mogleg å unngå.

Beste helsing Tone og Vivian
Tlf. : 97176454/ 90686159

Er du gravid? Her kan du lese meir om råd til gravide og ammande

Informasjonsplakat frå helsestasjon og jordmor 

Her kan du som tilsett lese oppdateringar i Koronarettleiaren. 

Besøk på omsorgssenteret (KOS), Midtsundtoppen dagsenter og Midtsundtoppen omsorgsbustadar

17.06.20 Det er nå opna for fleire besøkande på KOS.
Vi må likevel ta omsyn med tanke på smittevern. 

Retningslinjer for besøk:

- Alle må ringe på førehand og avtale besøkstid. (Vi fører besøkslogg, dette for oversikt ved ev. smittesporing)
- Telefontid, for avtale om besøk: Føremiddag: Kl 10.00-11.00 Ettermiddag: Kl 16.00-17.00
- De må ringe på ringeklokka ute og vente til personal møter dykk ute
- Vi kan desverre ikkje servere kaffi/kake/mat, men om de ynskjer kan de ha med medbrakt, og drikke/ete sammen med pasient/bebuar. Hugs pappkrus/tallerken om nødvendig.
- Ved våking over terminale får pårørande servering
- Maks 2 besøkande inne
- Maks 5 besøkande ute
- Hald 1 meter avstand og god handhygiene
- Informer gjerne vidare til familie, vener, og bekjente om retningslinjene vi har 

Hugs å bare kome på besøk dersom du er heilt frisk, og ikkje har hatt symptom på luftvegsinfeksjon på min. 24 timar.

Med helsing einingsleiar Elise og fagsjukepleiar Helene

Ved spørsmål kring besøk på KOS ta kontakt på tlf.: 350 68 201

Midtsundtoppen omsorgsbustader gjeldande reglar frå 28.05.20

Bebuarane kan ha besøk av inntil tre personar inne i leilegheita. Besøkande må bruke bebuaren sin inngang, og skal ikkje gå gjennom fellesareala. Dei som har leilegheit med balkong, må bruke inngangen nærast leilegheita. Besøkande skal vaske hender/bruke desinfeksjon når dei kjem på besøk, og halde 1 meter avstand. 

Bebuarane kan reise på besøk til pårørande. Under transporten skal bebuaren sitte i baksetet, for å sikre ein meter avstand til sjåføren. Under heile besøket skal ein halde ein meter avsstand, og ha god handhygiene. Hugs at dei som bur i omsorgsbustad er familiemedlem, men ikkje husstandsmedlem. Dersom bebuaren får symptom på luftvegsinfeksjon under besøket, skal ein ringe vakttelefonen på tlf.: 976 89 409 før bebuaren kjem tilbake til Midtsundtoppen. 

Midtsundtoppen dagsenter kan hente to heimebuande brukarar inn til vidare. 

Ved spørsmål kring Midtsundtoppen dagsenter ta kontakt på tlf.: 976 89 409

NYTT 01.09.20 Barnehage, skule og kulturskule

01.09.20 Brev til foreldre med barn over 10 år om sjukdom og korona PDF document ODT document

01.09.20   Brev til foreldre med barn under 10 år om sjukdom og korona PDF document ODT document

27.08.20 Informasjon frå fylkeskommunen om skyss og smittevern 

20.08.20 Beredskapsplan for barnehagane ved Covid-19 pandemien

20.08.20 Beredskapsplan for skulen ved Covid-19 pandemien 

17.08.20 Rutinar ved levering og henting i barnehagen på "gult nivå"

11.08.20 Her finn du informasjonsbrev til føresette ved skulestart om smittevern. PDF document ODT document  

Skular og barnehagar skal følge ein trafikklysmodell (grønt, gult og raudt nivå) med tanke på grad av smitteverntiltak. Ved oppstart av barnehage- og skuleåret 2020-2021, skal alle barnehagar og skular i Noreg vera på gult nivå. Du kan lese meir om dette i smittervernrettleiarane, som det er lenkja opp til under. 

Her kan du lese smittevernrettleiaren for barnehagen 
Her kan de lese smittevernrettleiaren for 1.-7. trinn
Her kan du lese smittevernrettleiaren for 8.-13. trinn 

Vy har laga rutiner for smittevern på skulebussene. Du kan lese dei her. 

Tenestekontoret

Dersom du søkjer/har søkt om ei teneste frå og med 16.3.2020, vil tenestekontoret i utgangpunktet ta kontakt med deg pr. telefon og avklare hastegrad. For nokon vil tenesta måtte vente, mens andre kan trenge å få styrka tilbodet sitt. Kommunen må prioritere ressursane til dei mest sårbare og trengande av helse- og omsorgstenester.

Dersom du har spørsmål om tenestetilbodet i Kviteseid kommune, kan du ringe: 

Anne Asprusten tlf. 472 61 759
Kristin Jacobsen tlf. 408 01 843
Reidun Øverland tlf. 977 90 476

Psykisk helse og rus

Tenesta vår er tilbake i tilnærma normal drift. Dagsentertilbod har begrensa opningstider. 

Vi minnar om at ved fysisk oppmøte må du det siste døgnet vore utan symptom på luftvegsinfeksjon (feber, sår hals, hoste). Det er også viktig at du fylgjer generelle smittevernråd.

Fysioterapi

Fysioterapitenesta har opna for ein-til-ein konsultasjonar. Gruppetimar er inntil vidare framleis avlyst. 
Kontakt ein av fysioterapeutane våre ved behov eller spørsmål. 

Helene Todal Skindalen tlf. 971 94 993
Vegar Ulsrudstuen tlf. 967 55 790 
Tina Rothstein tlf. 992 26 209

Informasjon og råd til barn, unge og familiar

Kjære barn, unge og familiar i Kviteseid kommune!

Her har vi samla informasjon og råd om korleis vi kan møte kvarandre og snakke saman.

Helsing frå Guro Anna Wyller Odden
Psykolog i kommunen

For barn og unge:

Mange barn og unge har spørsmål om Koronaviruset. I denne informasjonsfilmen svarar lege Helen i Helsedirektoratet på spørsmål. 

Informasjon og gode råd finn du også her.

Har du bruk for å snakke om korleis du har det, kan du ringe eller chatte på Kors på Halsen eller chatte på Snakk om psyken.

Alarmtelefon for barn og unge: 116 111

Mistenker du at eit barn ikkje har det bra? Kjenner du at det ikkje er trygt i heimen din? Både vaksne, barn og unge kan ringe barnevernet sin døgnopne alarmtelefon for råd og rettleiing.

For foreldre og omsorgspersonar

Det er viktig å gje påliteleg og forståeleg informasjon til barnet, tilpassa barnet sin alder. Barn får med seg mykje, både av det vi vaksne snakkar om, og frå tv, radio, avisforsider og sosiale medier. Dei kan setje saman informasjon på eigne måtar og fylle ut med fantasien, der dei ikkje har opplysningar. Barn og unge kan ha mange spørsmål, og kan trenge hjelp frå vaksne til å sortere og setje saman eit realistisk bilete av situasjonen. Alderstilpassa informasjon kan oppklare misforståingar og trygge. Her er vanlege spørsmål frå barn om korona, og korleis ein kan svare på dei.

Når barn uroar seg og er redde, er det også viktig at vi vaksne skapar trygghet og formidlar håp. Meir om korleis møte barn som er redde for koronavirus, finn du her.

For at barn skal ha det bra, er det og viktig at vi vaksne tar vare på oss sjølve og finn aktivitetar som gjev oss næring og energi. Her er råd til foreldre om korleis stå stødigare i ei usikker tid og korleis snakke med barn om koronaviruset.

På helsenorge.no finn de råd om korona til foreldre, barn og gravide. Sjå Helsenorge.no 

Informasjon til næringslivet

NHO har utarbeida bransjestandardar for fleire næringar. Dei finn du her: 

Trygg camping 

Trygg servering

Trygg overnatting 

Kompensasjonskalkulator
Regjeringen tilbyr en kompensasjonsordning til bedrifter som lider økonomisk som følge av korona-krisen. Ordningen dekker opptil 90% av virksomhetens faste kostnader. Finn ut hvor mye du kan få i kompensasjon.

https://telemarknh.no/kompensasjonkalkulator/    

Her kan du lese om nasjonal krisepakke 3 frå regjeringa. 

 

Desse er nå sikra løn:

 • Permitterte i 20 dagar. Arbeidsgjevar har plikt til å betale løn dei fyrste to dagane. Staten overtar ansvaret for å betale arbeidstakar løn dei siste 18 dagane.
 • Sjølvstendig næringsdrivande og frilansere – etter 17 dagar utan inntekt, kan de få 80 prosent av inntekta si frå Nav. Dessuten får dei rett på sjukepengar frå dag tre og omsorgspengar frå dag fire.
 • I tillegg kan fleire med låg inntekt få dagpengar. Vanlegvis må ein ha hatt ei inntekt over 150.000 kroner dei siste tolv månadene, nå senkas grensa midlertidig til 75.000 kroner.

Slik skal Stortinget hjelpe næringslivet ut over tiltaka regjeringa har fremma:

 • Arbeidsgjevar skal bare betale sjukepengar og omsorgspengar for die fyrste tre dagane. Omsorgspengar gjeld blant anna foreldre som er heime med barn på grunn av stengde skular og barnehagar.
 • Verksemder slepp å betale MVA. og forskottsskatt ved fristen i april.
 • Momssatsen for blant anna persontransport og hotellovernattingar reduseras frå 12 til 8 prosent.
 • Ved permittering gjeld som tidlegare: Dagpengar betales i inntil 26 veker innafor ei periode på 26 uker. Legg ved informasjon frå NAV om permittering.

NB! Vi gjer merksame på at det kjem ny informasjon kvar dag! Vi oppdaterer informasjonen her så raskt vi kan. 

Permittering

Gå inn på nav.no.

Velg person:

1) Registrere seg som arbeidssøkjar 

2) Søke dagpengar under permittering. Bruk skjema NAV 04-01.04
Personer som eig/driv eigen bedrift kan permittere seg sjølv når det er eit AS. 
 

Gå inn på bedrift: Bruk NAV 04-08.04 («bekreftelse på arbeidsforhold og permittering»). Dette må fyllast ut av rekneskapkontoret som bedrifta bruker.

Grunngjev permitteringa jmf. Koronaepidemien på skjemaet: NAV 04-07.05 («forespørsel til arbeidsgiver i forbindelse med permittering»). Bruk rekneskapskontoret til dette også. 

Er det bedrifter med meir enn 10 tilsette brukar de også også NAV 76-08.03. Dette fyller arbeidsgjevar ut og skannar inn. 

NAV

16.03.2020

Her kan du lese meir informasjon kring permittering frå NAV. 

19.03.20 la Stortinget fram krisepakke del 2. 

Relevant for dykk næringsdrivande er at arbeidsgjevaravgifta blir senka med fire porsentpoeng i to månadar. 

Det er stor pågang på NAV.no og ikkje minst på telefonen. Arbeidsgjevar kan også ringe Arbeidsgjevartelefonen: 555 53 336

Bibliotek

Du kan koma og låne bøker på biblioteket, men ikkje opphalde deg der, sjå film, bruke PC eller liknande 
Vi har vanlege opningstider, måndag, onsdag og torsdag kl. 12.00-18:00.

Smittevernreglar 
-Kom bare på biblioteket dersom du er heilt frisk og ikkje har eller har hatt symptom på luftvegsinfeksjon på 24 timar
-Bruk handsprit når du kjem inn på biblioteket og før bruk av sjølvbetjeningsautomaten
-Hald avstand til andre personar
-Toalettet er stengt for publikum
-Kontaktflater blir vaska regelmessig i løpet av opningstida

NAV Vest-Telemark

Lokasjonen i Kviteseid er stengt for drop in inn til vidare. Kontoret på Dalen er opent for drop-in måndag og torsdag kl. 10:00-14:00. 

Ved akutt hjelp for kommunale tenester i NAV, ring tlf.: 406 16 218 

Statlege tenester: Dersom du har ein fast kontaktperson, kan du skrive til han/henne i din digitale aktivitetsplan ev. ringe eller sende SMS. 

Du finn informasjon på www.nav.no

Er du arbeidsgjevar brukar du www.nav.no/bedrift eller ringer tlf.: 555 53 336.

Direktenummer til marknadskontakt for Kviteseid er Dag Tore Lid, tlf.: 412 23 954

IA-rådgjevar er Olav Aalandslid, tlf.: 994 49 230 

TELEFONLISTE KVITESEID- STATLEGE YTINGAR:

INGE TVEITO                     TLF 90470976

ANETTE TVEITA ØYA       TLF 41277059

KURT JOAR WRÅLID        TLF 90418138

LINDA HOVDEN                TLF 41277865

MARIE SELTVEIT               TLF 41219592

Gerd Kari Skaalen, NAV leiar  95832211

Solbjørg Frantzen, Ass. NAV leiar 90946708

Postadresse: NAV VEST-TELEMARK, HOTELLVEGEN 42, 3880 DALEN

 

 

 • Skjema
 • Tenesteomtale
 • Dokument
 • Lenker
Handvask

Publisert