All behandling av personopplysningar blir regulert av personopplysningslova.
Lova skal sikre innbyggarane sine krav på personvern ved at personopplysningar blir handsama i samsvar med grunnleggande personvernomsyn.
For å hjelpe verksemder til å heve den interne merksemda og kunnskapen om personvern har Datatilsynet bygd opp ei ordning med Personvernombod.

Personvernombodet sine hovudoppgåver:

  • Ha oversikt over kommunens handsaming av personopplysningar
  • Passe på at leiinga i kommunen har etablert eit system for internkontroll
  • Hjelpe personar som er registrert hos kommunen
  • Svare på spørsmål om personvern internt i kommunen
  • Vere rådgjevar i spørsmål om personvern
  • Peike på brot på personopplysningslova ovanfor leiinga
  • Kontaktperson hos Datatilsynet
  • Halde seg orientert om utviklinga innan personvern