I samsvar med plan- og bygningslova § 3-7 og § 12-10 legg Statens vegvesen i samarbeid med Kviteseid kommune ut forslag til reguleringsplan for Rv 41 Kvitsund gymnas – Kviteseidkrysset, g/s-veg. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for bygging av g/s-veg og kryss.

Reguleringsplanen ligg ute til offentleg ettersyn i perioden 30.03.2023 - 18.05.2023 og er tilgjengeleg på heimesida til Kviteseid kommune under «Bygg og eigedom» og vidare «Planar og høyringar», og på heimesida til Statens vegvesen, under «veiprosjekter».

Planomtale
Plankart
Planføresegner

Merknader og innspel til planforslaget må sendast skifteleg innan 18. mai 2023 til:

Statens vegvesen
Postboks 1010 Ål
2605 Lillehammer

Eller med e-post til firmapost@vegvesen.no 

Merknader merkast med «merknad til Rv41 Kviteseid, 22/72594
 

Georapport Kviteseid kommune
Overvann Kosadalen
Merknader til varsel om oppstart
ROS-analyse prosjekt RV 41 GS-veg

Felles klimaplan for Vest Telemark