Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Nye nettsider:

Vi har lansert nye nettsider. Det er framleis informasjon, lay-out og funksjonar vi jobbar med å fullføre. Har du tilbakemeldingar kan du sende e-post til post@kviteseid.kommune.no

A A A

Skulefritidsordning (SFO)

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Du kan søkje om plass for barnet ditt i skulefritidsordning (SFO). Det er eit tilbod før og etter skuletid til barn i 1. til 4. klasse og til barn med spesielle behov i 1. til 7. klasse.

Det er tilbod om SFO ved alle dei tre skulane, dvs Brunkeberg, Kviteseid og Straumsnes.

Tilbodet er organisert slik:

Måndag, tysdag, torsdag og fredag har alle skulane tilbod frå kl 7.30 til skulestart og frå etter skuleslutt og ut dagen. Kviteseid skule avsluttar SFO kl 16.45. Ved Straumsnes og Brunkeberg blir SFO avslutta  kl 16.30. Onsdag er SFO - tilbodet lagt til Kviteseid skule. Opningstida er kl 07.15-16.45

Måndag og torsdag er det høve til leksehjelp mellom kl 14.00 og 15.00 på Kviteseid skule, mellom kl. 14.30 og 15.30 på Brunkeberg oppvekstsenter og mellom kl. 14.15 og 15.15 på Straumsnes oppvekstsenter.

Målgruppe

Elevar i grunnskulen som er busette i kommunen

 

 

 

Pris for tenesta

Det blir gjeve syskenmoderasjon på 30%

Det skal betalast for 10 månader i SFO (ikkje juli og august)

Faktura blir sendt ut månaden før og med forfall midt i den månaden det gjeld for.

aaa

Lover og retningslinjer

Kommunen pliktar å sørgje for denne tenesta. Sjå spesielt opplæringslova § 10-9 Politiattest og § 13-7 Skolefritidsordninga

 

 

 

Lover

Forvaltningsloven
Opplæringslova

Forskrifter

Regelverk for SFO

Rutiner for legemiddelhåndtering i barnehage, skole og skolefritidsordning

Vedtekter

Vedtekter SFO
___

Rettleiing - korleis få utført

Søknadsfrist for hovudopptaket er 1. april

Skjema

Skulefritidsordning (SFO) - Søknad, endring, oppseiing

Klagemulighet

Får du avslag på søknaden, kan du klage til kommunen innan ein frist på tre veker frå du tok imot det. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner at vedtaket bør endrast. Treng du rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Dersom kommunen lèt vedtaket stå, blir saka send vidare til klagenemnda i kommunen, som avgjer om klagen skal takast til følgje.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Sektor for skule og barnehage
Postadresse:Kviteseidgata 13 3850 KVITESEID
Besøksadresse:Kviteseidgata 13 3850 KVITESEID

Ansvarlig enhet

Avdeling:Sektor for skule og barnehage
Postadresse:Kviteseidgata 13 3850 KVITESEID
Besøksadresse:Kviteseidgata 13 3850 KVITESEID

Andre opplysningar

Oppdatert:2018-12-03 09:12