Barnehagesatsane er regulert etter forskrift om foreldrebetaling i barnehagar, "For 2005-12-16 nr 1478: Forskrift om foreldrebetaling i barnehager".

 • Frå 1.1.18 har Stortinget vedteke nye nasjonale satsar for foreldrebetaling for barnehageplass. Maksimalgrensa for foreldrebetaling er 2.910 kr. 
 • Det er innført ein moderasjonsordning der foreldrebetaling for ein barnehageplass maksimalt skal utgjere 6 % av familien sin samla person- og kapitalinntekt. 
   
 • Ordning med gratis kjernetid på 20 timar/veka for 3-4 og 5-åringar får endra grense for familiens inntekt frå 417.000 kroner til 428.000 kroner frå 1.8.17.
   
 • Inntektsreduksjon og gratis kjernetid er avhengig av søknad kvart år. Søknadsfristen vert sett til 1. juli eller i samband med ny søknad. Familien kan og søke ved større endring i inntekta.
 • NB! Dei som ikkje søker om redusert betaling grunna inntekt, blir sett opp til maksimalpris på augustfakturaen.

Endring av foreldrebetaling med verknad frå 1.1.2018:

Betaling per månad for dei med inntekt over 500.500 kroner:

 Inntekt

 5 dagar

 4 dagar

 3 dagar

2  dagar 

Inntekt over kr 500.500: Maksimalpris. Inntekt under 500.500,- betaler maks. 6 % av inntekta.

 2.990,-

 2.773,-

 2.532,-

 1.901,-

Kost:

    340,-

   272,-

    204,-

     136,-

NB: redusert betaling for familiar med låg inntek, sjå eget søknadskjema Frå 1.8. 2018 er grensa 533.500

       

Søskenmoderasjon:

 • 30 % søskenmoderasjon for søsken nr. 1
 • 50 % søskenmoderasjon for søsken nr. 2 og fleire

Kost er lik for heil og korttidstilbodet. Det er ikkje moderasjon på kost.
Inntektsgrensene vert bestemt av Stortinget i samband med statsbudsjettet.
Timesatsen for kjøp av ekstra timar er kr 50,- per time.