Kviteseid omsorgssenter (KOS)

KOS har 41 plassar fordelt på fire avdelingar. Avdeling A og B er avdelingar med 11 og 12 plassar for langtidsopphald. Avdeling C er ei skjerma avdeling med 6 plassar for pasientar med kognitiv svikt.  Avdeling D har 12 plassar for langtidsopphald og korttidsopphald. Ein plass er avsett til augeblikkeleg hjelp døgnopphald (ØHD) for Kviteseid og Seljord kommune. Dette er eit tilbod som er eit alternativ til sjukehusinnlegging, og er retta mot pasientar med eit avklart problem/diagnose.

KOS er bemanna med autoriserte sjukepleiarar og helsefagarbeiderar heile døgnet. Sjukeheimen har elles tett oppfylging av tilsynslækjar og eit godt tilbod med fysioterapi.

Du må søkje kommunen ved tenestekontoret om plass på KOS. Før saka kan avgjerast, vil ynska og behova dine bli kartlagt.

Søke om plass på Kviteseid omsorgsenter (KOS)

Det er tenestekontoret som handsamar søknad om plass på KOS. Informasjon og søknadsskjema finn du her.