Informasjon om handsaming av saker er ein viktig del av kommunen si internettsatsing. Når offentleg journal og utval ligg på nett, kan fleire fylgje med på kva som blir handsama. Større openheit og meir innsyn i kommunen sine aktivitetar er ein styrke for lokaldemokratiet.

Alle har rett til å krevje innsyn i offentlege dokument, med unntak av dokument som ikkje er offentlege heimla i lov. Sjølv om eit dokument kan haldast unna offentleggjering, skal kommunen vurdere om dokumentet likevel bør kunne gjerast kjent heilt eller delvis (meirinnsyn).

Du kan søkje i postlista via Elements publikum og bestille innsyn i dokument. Pga. kvalitetssikring blir opplysingar lagt ut 3 dagar etter journalføring og er tilgjengeleg i 365 dagar.

Opplysingar om dokument, kan du søkje fram direkte på postlista, og fylle ut bestillingsskjema. Du kan også ta kontakt på tlf. 35 06 81 00, eller post@kviteseid.kommune.no. Innsynskravet må gjelde ei bestemt sak, eller type sak.

Krav om innsyn skal avgjerast utan ugrunna opphald, jf offentleglova § 29.


Du kan krevje innsyn i dokument eldre enn 365 dagar skriftleg eller munnleg jf. offentleglova § 28. Når det gjeld innsyn i saker som er arkivert i kommunen sitt fjernarkiv eller depot, må ein rekne med ventetid.

Avslag på krav om innsyn vil koma skriftleg og vil vise til aktuell lovheimel for avslag og opplysing om 3 veker klagefrist jf forvaltningslova § 29. Sjølve klageprosessen er nærare beskrive i offentleglova § 31 og § 32.
Pris for innsyn er i utgangspunktet gratis, jf. lov om rett til innsyn i dokument § 8, men er sidetalet over 100 kan kommunen krevje betalt for utskrifter, kopiar og utsending.

Pasient- og klientsaker blir ført i eigne fagsystem og postlister frå desse systema blir ikkje publisert på Internet av omsyn til personvernet.
Partsinnsyn er heimla i forvaltningslova § 18. Eventuelle spørsmål om innsyn i slike saker må rettast direkte til aktuell eining.