Målgruppe:
Eigarar av jordbruksareal (som omfattar fulldyrka jord, overflatedyrka jord og innmarksbeite)

Vilkår:
Kommunen vil leggje vekt på:

  • Kor viktig det er å halde jordbruksarealet i hevd
  • Arealets storleik og avkastningsevne
  • Om det er bruk for jordbruksarealet som tilleggsjord i det området der eigedomen ligg
  • Søkjarens livssituasjon

Lovar og retningsliner:

Jordlova §§ 8 og 8a
Forvaltningsloven
Driveplikten etter jordloven (rundskriv)

Søknadsprosessen:

  • Vedlegg - kart over eigedommen

Søknadsfrist:
Innan eitt år frå overtakingsdato.

Høve til å klage
Både du som søkjar og andre med rettsleg klageinteresse kan klage viss du eller de er misnøgde med vedtaket. Fristen er tre veker frå vedtaket er teke imot. Forklar kva du er misnøgd med og kvifor du meiner vedtaket bør endrast. Viss du treng rettleiing, kan du vende deg til kommunen. Lèt kommunen avgjerda stå, blir saka sendt vidare til Fylkesmannen som avgjer om klaga skal takast til følgje.