Jolehelsing 2019

Kjære innbyggjarar!

Nye og gamle politikarar har vore gjennom tre kommunestyremøter. I siste møte før jol starta møte med ein kort presentasjon av alle kommunestyremedlemmane. Alle som ein var oppe etter tur på talarstolen og presenterte seg sjølv. Dette skapa ein god del latter, då det var fleir som ga mykje av seg sjølv. Eg ynskjer at me held på den gode stemninga, også når me tek til at på nyåret.

 I møte 12. desember vedtok me eit budsjett for 2020, der me blant anna sette av pengar til «Ungt entreprenørskap». Dette er ei teneste som har som mål å lære elevar om entreprenørskapets rolle i eit moderne samfunn. Eg vonar dette kan gje ungdomane våre kunnskap og inspirasjon til kanskje å starte ei verksemd i framtida.

Kviteseid kommune er ein god stad å bu, og det veit eg at alle politikarar vil jobbe vidare for. I januar opnar Kviteseid skule etter oppussing. Eg har fylgt arbeidet på skulen i haust, og eg ser fram til den  offisiell opning i januar. Elevane har vore å sett dei nye klasseromma sine, og dei gler seg til å ta skulen i bruk.

Nå nærmar 2019 seg slutten, og jolehøgtida er like om døra. Eit fint avbrekk i mørketida, kor små og store kan ha fine dagar saman.   

2020 byr på ein del utfordringar som me må løyse i lag. Eg har eit godt kommunestyre og ein god administrasjon med meg, så eg er overtydd om at me skal finne gode løysningar saman.

Eg vil ynskje alle ei god jol og eit godt nytt år!

Venleg helsing

Bjørn Nordskog
ordførar

Hausten 2019

Hei alle saman!

Ved valet i 2015 hadde Kviteseid ein valdeltakelse på 57,9%, ved valet i 2019 auka den til 64,9%.

Dette er ein god auke, landsgjennomsnittet er på 64,7%. Alle parti var einige i starten av valkampen at me skulle gjere ein felles innsats for å auke deltakinga. Takk for god valdeltaking.

 Det nye kommunestyre i Kviteseid blei konstituert den 3.oktober og arbeidet er i gang. Møteplan for kommunale møte ligg på kommunen sin nettsider og kommunestyre blir sendt direkte på heimesida.

Det er moro å sjå for meg som ordførar at det er ei blanding av nye engasjera politikkarar og representantar som har vore med i fleire periodar, dette er eit samspill som er bra.

Alle medlemer av kommunestyre skal gjennom eit folkevalt program, på to kurskveldar der dei mellomanna får ein innføring i rolla som folkevalt.

Eg ynskjer alle ein fortsatt fin haust.

 

Bjørn Nordskog
Ordførar