I medhald av § 14-3 i kommunelova vert formannskapet si tilråding til årsbudsjett for 2022 og økonomiplan/handlingsprogram for 2022-2025 for Kviteseid kommune lagt ut for offentleg ettersyn i perioden 25.11. - 09.12.21, i resepsjonen i kommunehuse. Dokumenta blir og lagt ut på kommunen si heimeside. Kommunestyret handsamer budsjett/økonomiplan/handlingsprogram i møte 09.12.21.

 

Samtidig blir formannskapets forslag til gebyrforskrifter  om gebyr for reguleringsplanbehandling, bygge- og delesaksbehandling, oppmåling, eigarseksjonering og saksbehandling og tilsyn av private avløpsanlegg lagt ut til offentleg ettersyn/høyring i same tidsromet.

 

Budsjett 2022. Økonomiplan 2023 - 2025 

Formannskapet sitt vedtak Budsjett 2022. Økonomiplan 2023 - 2025

Handlingsprogram 2022

Gebyrforskrifter