Frå 1. januar aukar bustøtta  for eksisterande mottakerar noko ,  samstundes som ein del fleire får krav på bustøtte fordi buutgiftstak og inntektsgrenser auker.

I tillegg har Stortinget vedtatt ei mellombels styrking av bustøtta på grunn av situasjonen med svært høge straumprisar. Eit betydeleg utvidet antall husstandar med låge  inntekter kan få rett til bustøtteutbetalingar i januar, februar og mars. Husbanken oppfordrar  kommunane til å hjelpe med å spre informasjon om den mellombels  styrkinga av bustøtta  til aktuelle innbyggere.

Meir informasjon om ordninga og korleis du søker finn du på www.husbanken.no