Jamfør ulovfesta forvaltningsrettsleg prinsipp som seier at ei sak skal vera forsvarleg klarlagt før vedtak blir fatta, blir saka lagt ut på offentleg høyring. 

Høyringsperioden er sett til 7 veker. Høyringsfristen er 21.12.20.

Alle har høve til å koma med høyringsinnspel. Kviteseid kommune vil invitere til ope møte om saka i Vrådal i løpet av november. Høyringsnotatet i saka finn du her. 
 
Høyringsuttale skal sendast til post@kviteseid.kommune.no eller i vanleg post til:
 
Kviteseid kommune
Kviteseidgate 13
3850 Kviteseid
 
Når høyringsfristen er ute vil mottekne innspel verta vurderte, og Kviteseid kommunestyre vil gjera endeleg vedtak i saka.

Med helsing

Rådmannen