Planen har rettsverknad frå vedtaksdato, jf. pbl §11-6, med det atterhaldet vedtaket viser. Vedtaket i kommunestyret kan ikkje klagast på, (jf. pbl § 11-15 3.ledd).

Planen med tilhøyrande dokument er lagt ut til ettersyn på plankontoret og på kommunehuset.

Sjå planen her