Planen ligg til gjennomsyn på kommunehuset, 3850 KVITESEID.

Eventuell klage til K-D-departementet på godkjenningsvedtaket, skal etter pbl § 1-9 sendast: Kviteseid kommune v/interkommunalt plankontor, Treungvegen 398,3855 TREUNGEN, eller som e-post til info@nissedal.kommune.no seinast tre veker frå kunngjeringsdato.

Krav om erstatning/innløysing etter §§ 15-2 og 15-3 må setjast fram skriftleg seinast 3 år frå same dato.

Kommunedirektøren

Planvedtaket 
Planomtalen
Planføresegnene
Plankartet (pdf)
Arealtabell
Illustrasjonskart, moglege tomte- og hytteplasseringar
ROS-analyse
Naturmangfald, FAUN-rapport nr.13
Oversiktskart 1:5000
SOSI-fil