Vi viser óg til varslingsbrev av 27.09.22. Utvidinga av planområdet er vist med blå stipla line i kartskisse. Raud stipla line er tidlegare kunngjort plangrense.

Bakgrunn for utviding av plangrensa er at det er behov for meir areal enn først anteke for å løyse utfordringar med overvatn. Planområdet utvidast ved Vest-Lønnegrav. 

Merknader til planarbeidet sendast skriftleg til Statens vegvesen, postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer, eller per e-post til firmapost@vegvesen.no innan 24.11.23. Merk innspel med saksnr. 22/18905.

Kunngjeringsdokumenta (brev og kart) kan òg sjåast på www.vegvesen.no/vegprosjekter/hoeringer-vegprosjekter/

Spørsmål om planarbeidet kan rettast til planleggingsleiar turid.hagelia.korshavn@vegvesen.no

Kunngjeringsbrev, datert 26.10.23
Kunngjeringskart tilleggskunngjering, datert 23.10.23