Målet med tilskotsordninga er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha moglegheit til meistring og deltaking i samfunnet. Tilskotsordninga skal bidra til utvikling av opne møteplassar, deltaking på ferie- og fritidsaktivitetar og fullføring av utdanningsløp. Målgruppa er barn og unge i alderen 0 til og med 24 år som av ulike grunnar står i fare for å hamne i utanforskap. 

Her finn du lenkje til fullstendig utlysingstekst og innlogging til søknadsprotalen. 

Her finn du lenkje til Bufdir si informasjonsside om ordninga. 

Ta kontakt med kommunalsjef skule og barnehage, Ingunn Haugland, om du har spørsmål kring søknadsprosessen.