Bufdir vil informere dykk om at tilskotssordninga “Tilskudd til inkludering av barn og unge” nå er lyst ut for 2024. De finn informasjon om ordninga og aktivitetstypene på Bufdirs nettsider

Målet med tilskotssordninga er å leggje til rette for at alle born og unge skal ha moglegheit til meistring og samfunnsdeltaking. Tilskotssordninga skal bidra til utvikling av opne møteplassar, deltaking på ferie- og fritidsaktivitetar og fullføring av utdanningsløp. Målgruppa er born og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap. 

På denne tilskotssordninga kan offentlege instansar, frivillige organisasjonar og private aktørar søke om tilskot til ulike aktivitetstypar etter kriterie som er fastsett i forskriften. Se forskrift og nettside for meir informasjon.