Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Barnehageplass

 • Generelt om tjenesten

  Tenesteomtale

  Barnehagen skal i samarbeid og i samråd med heimen ta vare på barnet sitt behov for omsorg og leik og fremje læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Det skal m.a. takast omsyn til:

  • alderen til barna
  • funksjonsnivå
  • kjønn
  • sosial, etnisk og kulturell bakgrunn

   

  Målgruppe

  Born 1 til 6 år som bur i kommunen.

  Kriterium/vilkår

  Desse blir prioriterte ved opptak:

  • Barn med nedsett funksjonsevne
  • Barn som barnevernstenesta har overteke omsorga for
  • Barn som treng hjelpetiltak frå barnevernstenesta

  I tillegg har barnehagane eigne opptakskriterium.

  Pris for tenesta

  Stortinget fastset kvart år ein maksimalpris, eit øvre tak for kor mykje foreldre må betale for ein barnehageplass. Gjeldande satsar finn du her. Det skal betalast for 11 månader, dvs eit barnehageår.
  Foreldrebetaling blir fakturert midt i den månaden fakturaen gjeld for

  Kommunen skal sørgje for at foreldre med meir enn eitt barn i barnehage får reduksjon i foreldrebetalinga. Dette gjeld uavhengig av om barna går i forskjellige barnehagar og i barnehagar med forskjellige eigarar. Samla årleg foreldrebetaling skal for det første barnet utgjere maksimalt 6 % av den samla skattepliktige kapital- og personinntekta i hushaldet. For andre, tredje og fleire barn blir foreldrebetalinga sett til høvesvis 70 og 50 prosent av foreldrebetalinga for det første barnet.

  Frå 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringar som bur i hushald med låg inntekt, rett til å få 20 timar pr. veke gratis opphaldstid i barnehage. Den ordninga gjeld for familiar eller hushald som har ei samla inntekt på mindre enn 417 000 kroner. Dette gjeld òg barn med utsett skulestart.

  Samarbeidspartnarar

  • Helsestasjonen
  • PPT
  • Barnevernet
  aaa
 • Lover og forskrifter

  Kommunen har plikt til å sørgje for denne tenesta.

  Sjå
  Barnehageloven § 16, § 17 og § 18.
  Barnevernloven § 4-4 - hjelpetiltak for barn og barnefamilier
  Forskrift om foreldrebetaling i barnehagen § 3, § 3a - § 3f.

  Lover

  Barnehageloven
  Barnevernloven

  Forskrifter

  Forskrift om familiebarnehager

  Forskrift om foreldrebetaling i barnehager

  Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

  Forskrift om saksbehandling ved barnehageopptak

  Retningslinjer

  Covid-19 – Smittevern i barnehager

  Framtidens barnehage - Stortingsmelding

  Rett til barnehageplass

  Vedtekter

  Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid
  ___
 • Skjema

  Rettleiing - korleis få utført

  Du søkjer om barnehageplass i foreldreportalen til Visma Flyt barnehage. Denne finn du lenkje til på heimesida til Kviteseid kommune. I foreldreportalen svarar du også på om du tek i mot tilbod om plass.

  Skjema

  Barnehage - Redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid (elektronisk)

  Vedlegg

  Uttale frå sakkyndig instans skal leggjast ved søknaden dersom barnet ditt har rett til prioritet.

  Søknadsfrist

  1. mars

 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Du kan klage dersom
  • du har fått avslag på søknaden om barnehageplass
  • du har fått plass, men ikkje fått oppfylt verken første eller andre ønske
  • du har fått avslag på søknad om redusert foreldrebetaling eller gratis kjernetid.
  Du må sende klaga innan 3 veker frå du mottok avgjerda. Dersom du bruker retten din til å krevje ei grunngiving, er klagefristen 3 veker frå du mottek grunngivinga.
   
  Dersom kommunen kjem til at barnet ditt skulle ha fått tilbod om den ønska plassen, skal du få tilbod om første ledige plassen etter at barn med lovfesta rett til prioritet har fått tilbod om plass. Dersom du ikkje får medhald, går saka vidare til klagenemnda i kommunen, som er klageinstans.
 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Sektor for skule og barnehage
  Postadresse:Kviteseidgata 13 3850 KVITESEID
  Besøksadresse:Kviteseidgata 13 3850 KVITESEID
 • Andre opplysningar
  Oppdatert:
  2020-07-01 15:48