Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
A A A

Barnehageplass

Generelt om tjenesten

Tenesteomtale

Barnehagen skal i samarbeid og i samråd med heimen ta vare på barnet sitt behov for omsorg og leik og fremje læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Det skal m.a. takast omsyn til:

 • alderen til barna
 • funksjonsnivå
 • kjønn
 • sosial, etnisk og kulturell bakgrunn

 

Målgruppe

Born 1 til 6 år som bur i kommunen.

Kriterium/vilkår

Desse blir prioriterte ved opptak:

 • Barn med nedsett funksjonsevne
 • Barn som barnevernstenesta har overteke omsorga for
 • Barn som treng hjelpetiltak frå barnevernstenesta

I tillegg har barnehagane eigne opptakskriterium.

Pris for tenesta

Stortinget fastset kvart år ein maksimalpris, eit øvre tak for kor mykje foreldre må betale for ein barnehageplass. Gjeldande satsar finn du her. Det skal betalast for 11 månader, dvs eit barnehageår.
Foreldrebetaling blir fakturert midt i den månaden fakturaen gjeld for

Kommunen skal sørgje for at foreldre med meir enn eitt barn i barnehage får reduksjon i foreldrebetalinga. Dette gjeld uavhengig av om barna går i forskjellige barnehagar og i barnehagar med forskjellige eigarar. Samla årleg foreldrebetaling skal for det første barnet utgjere maksimalt 6 % av den samla skattepliktige kapital- og personinntekta i hushaldet. For andre, tredje og fleire barn blir foreldrebetalinga sett til høvesvis 70 og 50 prosent av foreldrebetalinga for det første barnet.

Frå 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringar som bur i hushald med låg inntekt, rett til å få 20 timar pr. veke gratis opphaldstid i barnehage. Den ordninga gjeld for familiar eller hushald som har ei samla inntekt på mindre enn 417 000 kroner. Dette gjeld òg barn med utsett skulestart.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende


Barn i fleirspråklege familiar
Velkommen til barnehagen

Samarbeidspartnarar

 • Helsestasjonen
 • PPT
 • Barnevernet
aaa

Lover og retningslinjer

Kommunen har plikt til å sørgje for denne tenesta.

Sjå
Barnehageloven § 7, § 8, § 9, § 12, § 12a og § 13.
Barnevernloven § 4-4 - hjelpetiltak for barn og barnefamilier
Forskrift om foreldrebetaling i barnehagen § 3 Moderasjonsordninger

Lover

Barnehageloven
Barnevernloven

Forskrifter

Forskrift om familiebarnehager

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager

Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Forskrift om saksbehandling ved barnehageopptak

Forskrifter

Kvalitet i barnehagen - St.meld. nr. 41 (2008-2009)

Rett til barnehageplass

Vedtekter

Vedtekter for dei kommunale barnehagane i Kviteseid
___

Rettleiing - korleis få utført

Du søkjer via eit søknadsskjema til kommunen.

Det finnes eigne skjema for redusert betaling, gratis kjernetid og syskenmoderasjon.

Skjema

Barnehage - Redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid (elektronisk)
Barnehage - Søknad om plass, endring og oppsigelse (elektronisk)

Vedlegg

Uttale frå sakkyndig instans skal leggjast ved søknaden dersom barnet ditt har rett til prioritet.

Søknadsfrist

1. mars

Søknaden sendes til

Kviteseid kommune
Kviteseidgata 13
3850 KVITESEID

Klagemulighet

Du kan klage dersom
 • du har fått avslag på søknaden om barnehageplass
 • du har fått plass, men ikkje fått oppfylt verken første eller andre ønske.
Du må sende klaga innan 3 veker frå du mottok avgjerda. Dersom du bruker retten din til å krevje ei grunngiving, er klagefristen 3 veker frå du mottek grunngivinga.
 
Dersom kommunen kjem til at barnet ditt skulle ha fått tilbod om den ønska plassen, skal du få tilbod om første ledige plassen etter at barn med lovfesta rett til prioritet har fått tilbod om plass. Dersom du ikkje får medhald, går saka vidare til klagenemnda i kommunen, som er klageinstans.
___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Sektor for skule og barnehage
Postadresse:Kviteseidgata 13 3850 KVITESEID
Besøksadresse:Kviteseidgata 13 3850 KVITESEID

Andre opplysningar

Oppdatert:2019-08-26 10:57